Login

Hide

Close


พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นกฏหมายที่จัดตั้งศาลแรงงาน ซึ่งป็นศาลชำนาญพิเศษขึ้นให้มีอำนาจในการพิจารณาคดีแรงงาน ซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง อันเป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างกันจากคดีแพ่งและคดีอาญาโดยทั่วไปจึงได้กำหนดวิธีการพิจารณาคดีให้เป็นไปโดยสะดวกประหยัด รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม


รหัสหนังสือ ISBN : 9786162601255

ผู้เขียน : อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 576

ร้านจำหน่าย :

• HR Center

  • ราคาปก 290 บาท
  • ราคาสมาชิก290 บาท

จำนวน