Login

Hide

CloseCompetency Based HR Manual and Forms พ.2

หนังสือที่รวมแบบฟอร์ม เอกสาร และรายงานที่สำคัญของระบบงาน HR โดยแบ่งออกเป็น 9 ส่วนงาน เช่น การสรรหาคัดเลือก การจัดทำ Competency ของตำแหน่งงาน การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อให้บุคคลที่มีส่วนร่วมให้การจัดทำ HR Manual ประสบความสำเร็จและสามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้จริง


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444147

ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 480

ร้านจำหน่าย :

• HR Center
• ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
• ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์Œ
• KINOKUNIYA

  • ราคาปก 340 บาท
  • ราคาสมาชิก305 บาท

จำนวน