Login

Hide

ClosePerformance Indicators (PIs) Dictionary เล่ม 1

หนังสือที่เป็นเสมือนเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) ในการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้ง่ายขึ้นและได้รวบรวมตัวอย่างของตัวชี้วัดผลงานไว้มากมายโดยแยกตามกลุ่มงานที่ผู้บริหารสามารถเลือกนำมาใช้กำหนดเป็น KPIs ของแต่ละตำแหน่งงานได้


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444093

ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 508

ร้านจำหน่าย :

• HR Center
• ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
• ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์Œ
• KINOKUNIYA

  • ราคาปก 290 บาท
  • ราคาสมาชิก260 บาท

จำนวน