Login

Hide

Closeกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หนังสือที่จะใช้เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารมีแนวทางหรือมีกรอบในการพัฒนาบุคลากรของตนเองอย่างเป็นระบบและยังเป็นคู่มือที่จุดประกายให้นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีไอเดียในการหาวิธีการพัฒนาบุคลากรในองค์การของตน นอกจากจะกล่าวถึงกระบวนการ ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรแล้ว จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ก็คือ ?การอธิบายแนวคิดของการวางกลยุทธที่ทำให้ระบบงานพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับเป้าหมายที่องค์การกำหนดขึ้น?


รหัสหนังสือ ISBN : 9789742466923

ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 400

ร้านจำหน่าย : - HR Center
- ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
- ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์
- KINOKUNIYA

  • ราคาปก 270 บาท
  • ราคาสมาชิก240 บาท

จำนวน