Sign in         
 Register
กรอก E-mail รับข่าวสารฟรี

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน (10)
หลักสูตรด้านการขาย/การตลาด (39)
หลักสูตรด้านการบริการ (24)
หลักสูตรสำหรับฝ่ายบุคคล (55)
หลักสูตรสำหรับพนักงานทุกระดับ (131)
หลักสูตรสำหรับระดับผู้บริหาร (48)
หลักสูตรสำหรับเลขา/ธุรการ (25)
หลักสูตรหัวหน้างาน (77)
Training Need Survey Online
หลักสูตร In-House Training ค้นหา
หลักสูตรทั้งหมด
 
หลักสูตร : การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลักสูตร : การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร : จิตวิทยาสำหรับผู้บังคับบัญชา
หลักสูตร : กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง
หลักสูตร : การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล
หลักสูตร : Assertive Training
หลักสูตร : การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงานร่วมกัน
หลักสูตร : Customer Behavior & Service Mind
หลักสูตร : การพัฒนาคุณภาพงานบริการ
หลักสูตร : ศิลปการทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยกิจกรรม Walk Rally
หลักสูตร : มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน
หลักสูตร : เทคนิคการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร : การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีม
หลักสูตร : การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการระดมสมอง
หลักสูตร : การบริหารเวลา
หลักสูตร : พนักงานรับโทรศัพท์ที่ประทับใจองค์การและลูกค้า
หลักสูตร : เลขานุการมืออาชีพ
หลักสูตร : เคล็ดลับของเลขานุการระดับบริหารสู่ความเป็นเลิศ ในฐานะ ""ผู้ช่วยนักบริหาร"" ยุคใหม่
หลักสูตร : พนักงานธุรการ ผู้ช่วยที่ดีในสำนักงาน
หลักสูตร : การสร้างระบบจัดเก็บเอกสารที่เป็นมาตรฐาน และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจัดเก็บ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
โทรศัพท์ : (02) 736-2245-7 โทรสาร : (02) 736-0470-1
Email : info@hrcenter.co.th