Sign in         
 Register
กรอก E-mail รับข่าวสารฟรี

Click
ดาวน์โหลดรายการหนังสือ

 เทคนิคการจัดทำแผนการสื่อสารงาน HR (HR Communication)

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444055
ประเภทหนังสือ : Miscellaneous/อื่นๆ
ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 232 หน้า
ราคาปก : 200 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 180 บาท
เข้าชม : 1602 ครั้ง
 
 เส้นทางสู่สุดยอดของมนุษย์เงินเดือน

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444048
ประเภทหนังสือ : Supervisory Skills/การพัฒนาทักษะ
ผู้เขียน : คบเพลิง สราญ
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 224 หน้า
ราคาปก : 190 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 170 บาท
เข้าชม : 1302 ครั้ง
 
 วิทยากรนอกกรอบ ตอน ?Enjoy Learning ทุกสิ่งคือครู

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444024
ประเภทหนังสือ : Development/การพัฒนา
ผู้เขียน : ไชยยศ ปั้นสกุลไชย
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 200 หน้า
ราคาปก : 190 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 170 บาท
เข้าชม : 1335 ครั้ง
 
 "คน" จุดตาย SMEs

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444013
ประเภทหนังสือ : HR Management/การบริหาร/จัดการทรัพยากรมนุษย์/บุคลากร/บุคคล
ผู้เขียน : ไพศาล เตมีย์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 168 หน้า
ราคาปก : 160 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 140 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 การบริหารค่าจ้างสำหรับองค์กรยุคใหม่  : Compensation Management

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786169001997
ประเภทหนังสือ : Compensation/การบริหารจัดการเงินเดือน
ผู้เขียน : รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์
ขนาดหนังสือ : 14.7 x 21 ซม.
จำนวนหน้า : 130 หน้า
ราคาปก : 140 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 120 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 108 คำถาม/คำตอบ/คำแนะนำ ในการทำงานกับคน

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786169001980
ประเภทหนังสือ : ER/Law/กฎหมาย
ผู้เขียน : สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ขนาดหนังสือ : 15 x 21 ซม.
จำนวนหน้า : 256 หน้า
ราคาปก : 200 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 180 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 ระบบค่าตอบแทนสมัยใหม่ จากวิชาการสู่วิชาชีพ

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786169001959
ประเภทหนังสือ : Compensation/การบริหารจัดการเงินเดือน
ผู้เขียน : รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
ขนาดหนังสือ : 18.5 x 25.6 ซม.
จำนวนหน้า : 236 หน้า
ราคาปก : 250 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 225 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 ปรับขนาดเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร  : Rightsizing

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786169001966
ประเภทหนังสือ : HR Management/การบริหาร/จัดการทรัพยากรมนุษย์/บุคลากร/บุคคล
ผู้เขียน : ยุดา รักไทย
ขนาดหนังสือ : 14.5 x 21.0 ซม.
จำนวนหน้า : 144 หน้า
ราคาปก : 150 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 135 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 ระบบการบริหารผลงาน  : Performance Management System (PMS)

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786169001973
ประเภทหนังสือ : Development/การพัฒนา
ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ขนาดหนังสือ : 14.5 x 21.0 ซม.
จำนวนหน้า : 272 หน้า
ราคาปก : 230 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 200 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 ตัวอย่างการบันทึกเหตุการณ์หลัก : ST-A-R เทคนิค

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786169001942
ประเภทหนังสือ : Development/การพัฒนา
ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ขนาดหนังสือ : 18.5 x 25.6 ซม.
จำนวนหน้า : 216 หน้า
ราคาปก : 220 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 200 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 ตัวเลข (ไม่ลับ) ในการบริหารคน

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786169001935
ประเภทหนังสือ :
ผู้เขียน : ไพศาล เตมีย์
ขนาดหนังสือ :
จำนวนหน้า : 112 หน้า
ราคาปก : 130 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 110 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 108 คดีเด็ดในวงการบริหารงานบุคคล เล่ม 2

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786169001928
ประเภทหนังสือ : ER/Law/กฎหมาย
ผู้เขียน : สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ขนาดหนังสือ :
จำนวนหน้า : 216 หน้า
ราคาปก : 180 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 160 บาท
เข้าชม : 1405 ครั้ง
 
 การวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786169001911
ประเภทหนังสือ : Recruitment/สรรหาคัดเลือก
ผู้เขียน : กฤติน กุลเพ็ง
ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม.
จำนวนหน้า : 128 หน้า
ราคาปก : 120 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 100 บาท
เข้าชม : 1608 ครั้ง
 
 ตัวอย่าง ใบประเมินผลงานประจำปีบนพื้นฐานของตัวชี้วัดผลงาน (ฉบับพร้อมใช้งาน)  : performance form

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786169001904
ประเภทหนังสือ :
ผู้เขียน : ณรงค์วิทย์ แสนทอง
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 142 หน้า
ราคาปก : 160 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 140 บาท
เข้าชม : 1790 ครั้ง
 
 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  : Individual Development Plan

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786119001947
ประเภทหนังสือ : Development/การพัฒนา
ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม.
จำนวนหน้า : 400 หน้า
ราคาปก : 270 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 240 บาท
เข้าชม : 1831 ครั้ง
 
 การบริหารผลงาน ทำจริง ทำอย่างไร?

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9789741610532
ประเภทหนังสือ :
ผู้เขียน : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล
ขนาดหนังสือ : 14.5 x 21 ซม
จำนวนหน้า : 198 หน้า
ราคาปก : 190 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 170 บาท
เข้าชม : 1323 ครั้ง
 
 องค์กรนี้ (ต้อง) มีพี่เลี้ยง (Mentoring System)

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786119001923
ประเภทหนังสือ : Development/การพัฒนา
ผู้เขียน : อุไรวรรณ อยู่ชา
ขนาดหนังสือ : 13.8 x 17.2 ซม
จำนวนหน้า : 284 หน้า
ราคาปก : 200 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 180 บาท
เข้าชม : 1342 ครั้ง
 
 Competency Development Roadmap

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786119001916
ประเภทหนังสือ : Development/การพัฒนา
ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ขนาดหนังสือ : 18 x 27 ซม.
จำนวนหน้า : 320 หน้า
ราคาปก : 300 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 270 บาท
เข้าชม : 1656 ครั้ง
 
 ISO 9001:2008 กับการบริหารงานบุคคลและฝึกอบรม

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786119001909
ประเภทหนังสือ : Development/การพัฒนา
ผู้เขียน : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล
ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม.
จำนวนหน้า : 224 หน้า
ราคาปก : 190 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 170 บาท
เข้าชม : 1626 ครั้ง
 
 108 คดีเด็ดในวงการบริหารงานบุคคล เล่ม 1

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9789745763876
ประเภทหนังสือ : ER/Law/กฎหมาย
ผู้เขียน : สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ขนาดหนังสือ : 14.8 x 12 ซม.
จำนวนหน้า : 224 หน้า
ราคาปก : 180 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 160 บาท
เข้าชม : 1327 ครั้ง
 
หนังสือทั้งหมด 143 รายการ หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8   

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
โทรศัพท์ : (02) 736-2245-7 โทรสาร : (02) 736-0470-1
Email : info@hrcenter.co.th