Login

Hide

Close


บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (ไส้กรอก) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม (Favorite) ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “อร่อยถูกปาก คุณภาพถูกใจ” และพร้อมพัฒนาทักษะการผลิตให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าขององค์กรมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจ (Mission) ขององค์กร

ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา
สวัสดิการ

1. ประกันสังคม
2. ยูนิฟอร์มพนักงาน
3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
5. เงินโบนัสประจำปี
6. ปรับเงินเดือนประจำปี


รายละเอียดงาน

1. งานด้านเอกสารประสานงานภายในแผนก
2. จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานภายในแผนก
3. ติดต่อ ประสานงานกับแผนกต่างๆ
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน 17/9 หมู่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. เพศ : ชาย, หญิง 
  2. อายุ : 30 ปีขึ้นไป
  3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาคหกรรมศาสตร์, อาหารและโภชนาการ, พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. หากมีประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ (อาหาร) 1 - 5 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัตถุดิบอาหาร, รสชาติ และสามารถปรุงอาหารเองได้
  6. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเป็นอย่างดี
  7. มนุษยสัมพันธ์ดี และ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

วิธีการสมัคร

  1. สมัครผ่านทางอีเมล์ : hr@kfpfood.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 02-150-7885


วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง ที่ : 17/9 ม.11 ต.ลำไทร  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี  12150
2. หรือส่งประวัติผ่านทางอีเมล์ : hr@kfpfood.com


ติดต่อ     คุณรินทร์ธนัน ธนชัยกุลกีรติ
    02-150-7885 #0
    02-150-7895
    hr@kfpfood.com
    www.kfpfood.com
    17/9 หมู่ 11 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

    แผนที่บริษัท