Login

Hide

Close

 

หลักสูตรทั้งหมด

# วันที่ ราคาสมาชิก ราคาทั่วไป ดูรายละเอียด จองสัมมนา
1 8 พฤษภาคม 2560
09:00-16:00 น.
บริหารผู้สืบทอดตำแหน่งระดับสูง (Succession Management for High Level Talent) รุ่นที่ 3
วิทยากร : อาจารย์เสาวคนธ์ ศิรกิดากร
สถานที่ : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5)
3,500 4,000
2 8 พฤษภาคม 2560
09:00-16:00 น.
เทคนิคการเลือกช่องทางในการสรรหาพนักงาน รุ่นที่ 14
วิทยากร : ดร.กฤติน กุลเพ็ง
สถานที่ : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : กลยุทธ์การสรรหาบุคลากร
3,500 4,000
3 9 พฤษภาคม 2560
09:00-16:00 น.
เทคนิคการหา Training Needs และเขียนหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับที่องค์การต้องการ รุ่นที่ 13
วิทยากร : ผศ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค์
สถานที่ : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : การออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY
3,500 4,000
4 12 พฤษภาคม 2560
09:00-16:00 น.
การจัดการงานธุรการบุคคลให้ประสบความสำเร็จและเป็นที่พอใจของพนักงาน รุ่นที่ 40
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5)
3,500 4,000
5 12 พฤษภาคม 2560
09:00-16:00 น.
ยกเครื่องเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รุ่นที่ 7
วิทยากร : อาจารย์ธนุเดช ธานี
สถานที่ : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5)
3,500 4,000
6 13 พฤษภาคม 2560
09:00-16:00 น.
การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน รุ่นที่ 46
วิทยากร : อาจารย์สมชาย เดชนิมิตรชัย
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,500 4,000
7 13 พฤษภาคม 2560
09:00-16:00 น.
เทคนิคการจัดกิจกรรมพนักงานเพื่อการพัฒนาองค์การและการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 37
วิทยากร : ดร.อภิชัย ศรีเมือง
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : เทคนิคการจัดกิจกรรมพนักงาน
3,500 4,000
8 12-13 พฤษภาคม 2560
09:00-16:00 น.
Career Path and Succession Planing 2 Day - Workshop รุ่นที่ 48
วิทยากร : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : Career Development in Practice
6,000 7,000
9 15 พฤษภาคม 2560
09:00-16:00 น.
Salary Structure Management by Easy Excel รุ่นที่ 8
วิทยากร : อาจารย์ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก
สถานที่ : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5)
3,500 4,000
10 16 พฤษภาคม 2560
09:00-16:00 น.
เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการวางแผนกำลังคน รุ่นที่ 44
วิทยากร : อาจารย์มาริสา เชาว์พฤฒิพงศ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,500 4,000
11 17 พฤษภาคม 2560
09:00-16:00 น.
เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบสมดุล : เก่ง-ดี-เหมาะสม รุ่นที่ 8
วิทยากร : อาจารย์ศศิวัฒน์ หอยสังข์
สถานที่ : โรงแรม อไร้ซ์ (สุขุมวิท ซอย 26)
3,500 4,000
12 17-18 พฤษภาคม 2560
09:00-16:30 น.
กลยุทธ์การพูดสำหรับนักฝึกอบรมและวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 31
วิทยากร : อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
6,500 7,500
13 17 พฤษภาคม 2560
09:00-16:00 น.
จัดสวัสดิการยืดหยุ่นอย่างไร ถูกใจพนักงาน องค์การได้ประโยชน์ รุ่นที่ 38
วิทยากร : ดร.บดี ตรีสุคนธ์
สถานที่ : โรงแรม อไร้ซ์ (สุขุมวิท ซอย 26)
3,500 4,000
14 18 พฤษภาคม 2560
09:00-16:00 น.
กฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลควรรู้ ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 39
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,500 4,000
15 18-19 พฤษภาคม 2560
09:00-16:30 น.
เทคนิคการออกแบบและปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์มการประเมินผลงาน รุ่นที่ 48
วิทยากร : ดร.ฌาน ตรรกวิจารณ์
สถานที่ : โรงแรม อไร้ซ์ (สุขุมวิท ซอย 26)
แถมหนังสือ : การออกแบบ & การนำไปใช้ แบบฟอร์มประเมินผลงาน
6,000 7,000
16 20 พฤษภาคม 2560
09:00-16:00 น.
การวางแผน เกษียณอายุ เพื่อความสุขของพนักงาน
วิทยากร : อาจารย์สุธรรม กิตติภัสสร
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,500 2,800
17 22 พฤษภาคม 2560
09:00-16:00 น.
การออกแบบและพัฒนาระบบ HRIS อย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ 5
วิทยากร : อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
สถานที่ : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5)
3,500 4,000
18 23 พฤษภาคม 2560
09:00-16:00 น.
ประสานงานอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน รุ่นที่ 6
วิทยากร : อาจารย์พีรดา รุธิรพงษ์
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
3,500 4,000
19 23 พฤษภาคม 2560
09:00-16:00 น.
เทคนิคการแก้ปัญหาการบริหารค่าจ้างเงินเดือน รุ่นที่ 29
วิทยากร : อาจารย์สุวิช นุกูลสุขศิริ
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
3,500 4,000
20 24 พฤษภาคม 2560
09:00-16:00 น.
การดูแลพนักงานใหม่ด้วย Onboarding Program รุ่นที่ 8
วิทยากร : อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
แถมหนังสือ : รู้ไว้ก่อนเริ่มงาน
3,500 4,000
21 26 พฤษภาคม 2560
09:00-16:00 น.
Finance for HR รุ่นที่ 2
วิทยากร : อาจารย์ศุภพงศ์ จิวะพงศ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,500 4,000
22 27 พฤษภาคม 2560
09:00-16:00 น.
การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย และเงินค่าตอบแทนทุกประเภท ให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน รุ่นที่ 13
วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,500 4,000
23 25-29 พฤษภาคม 2560
08:30-09:30 น.
การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่ รุ่นที่ 78
วิทยากร : อาจารย์ณัฐนรี สดใส
อาจารย์อัจฉรา เดชมณี
อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
อาจารย์ทศพล อมรพิชญ์ปรัชญา
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : HR Forms & Reports
HR กับปัญหา OT
ระบบค่าตอบแทนสมัยใหม่ จากวิชาการสู่วิชาชีพ
กลยุทธ์การสรรหาบุคลากร
การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมบนพื้นฐานของ COMPETENCY
13,000 14,500
24 30-31 พฤษภาคม 2560
09:00-16:00 น.
การสร้างแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน รุ่นที่ 58
วิทยากร : ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน # 4
6,000 7,000
25 31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2560
09:00-16:00 น.
JD – based KPIs and Competency รุ่นที่ 21
วิทยากร : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : เทคนิคการเขียน Job Description และ JR Matrix เล่ม 1
6,000 7,000