Login

Hide

Close

 

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200 % >> คลิกดูรายละเอียด

# วันที่ ราคาสมาชิก ราคาทั่วไป ดูรายละเอียด จองสัมมนา
1 2 กันยายน 2560
09:00-16:00 น.
พัฒนาทักษะการใช้โทรศัพท์ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 5
วิทยากร : วิทยากรที่มีประสบการณ์การทำงานกับองค์กรต่างประเทศ
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,500 2,800
2 2 กันยายน 2560
09:00-16:00 น.
เทคนิคการใช้กิจกรรมละลายพฤติกรรมสำหรับวิทยากรภายใน และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม รุ่นที่ 4
วิทยากร : อาจารย์ชนาวุธ สวัสดี
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,500 2,800
3 2-4 กันยายน 2560
09:00-16:00 น.
Training Officer (TO) ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 10
วิทยากร : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
สถานที่ : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมบนพื้นฐานของ COMPETENCY
การออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY
การดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY
การประเมินผลการฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY
6,000 7,000
4 6-7 กันยายน 2560
09:00-16:00 น.
การเป็นวิทยากรฝึกอบรมในองค์การ รุ่นที่ 107
วิทยากร : อาจารย์เสนีย์ แดงวัง
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : วิทยากรนอกกรอบ ตอน Enjoy Learning ทุกสิ่งคือครู
กว่าจะเป็นวิทยากร ที่ปรึกษาและนักเขียนอิสระ
6,500 7,500
5 6-7 กันยายน 2560
09:00-16:00 น.
กลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน รุ่นที่ 25
วิทยากร : ดร.กฤติน กุลเพ็ง
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : เทคนิคการสัมภาษณ์งานตามเครื่องมือ Competency
ช่องทางในการสรรหาพนักงาน
6,000 7,000
6 9 กันยายน 2560
09:00-16:00 น.
คิดเชิงบวกเพื่อการพัฒนางาน รุ่นที่ 3
วิทยากร : อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,500 2,800
7 9 กันยายน 2560
09:00-16:00 น.
พัฒนาเทคนิคการเขียนในงานวารสารภายในองค์การ รุ่นที่ 16
วิทยากร : อาจารย์สิริพร ศุภรัชตการ และคุณนฤดม บัวทอง
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,500 2,800
8 8-9 กันยายน 2560
09:00-16:00 น.
JD – based KPIs and Competency รุ่นที่ 22
วิทยากร : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : เทคนิคการเขียน Job Description และ JR Matrix เล่ม 1
6,000 7,000
9 9 กันยายน 2560
09:00-16:00 น.
สื่อสารกับใครได้ใจทุกที รุ่นที่ 2
วิทยากร : ดร.มานะชัย อินทร์แก้ว
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
3,500 4,000
10 11 กันยายน 2560
09:00-16:00 น.
Easy Excel เพื่อการจัดทำรายงานในการฝึกอบรม รุ่นที่ 4
วิทยากร : อาจารย์ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก
สถานที่ : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5)
3,500 4,000
11 12-13 กันยายน 2560
09:00-16:00 น.
การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน รุ่นที่ 33
วิทยากร : อาจารย์สุวิช นุกูลสุขศิริ
สถานที่ : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5)
6,000 7,000
12 14 กันยายน 2560
09:00-16:00 น.
เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการวางแผนกำลังคน รุ่นที่ 45
วิทยากร : อาจารย์มาริสา เชาว์พฤฒิพงศ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,500 4,000
13 16 กันยายน 2560
09:00-16:00 น.
เจาะลึกวันลา วันหยุดและการใช้สิทธิตามกฎหมายแรงงาน รุ่นที่ 10
วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
3,500 4,000
14 14-18 กันยายน 2560
09:00-16:00 น.
การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่ รุ่นที่ 80
วิทยากร : อาจารย์อัจฉรา เดชมณี
อาจารย์ธัชนพล อารีวิจิตรตระกูล
อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
อาจารย์ณัฐนรี สดใส
อาจารย์ทศพล อมรพิชญ์ปรัชญา
อาจารย์ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก
สถานที่ : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : HR Forms & Reports
ระบบค่าตอบแทนสมัยใหม่ จากวิชาการสู่วิชาชีพ
การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมบนพื้นฐานของ COMPETENCY
ถาม-ตอบ ปัญหางาน HR
ช่องทางในการสรรหาพนักงาน
13,000 14,500
15 19 กันยายน 2560
09:00-16:00 น.
เทคนิคการลดขั้นตอนกระบวนการทำงานสู่ความเป็น HR 4.0
วิทยากร : อาจารย์นิทัธ ตรัยวัชยา
สถานที่ : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5)
3,500 4,000
16 20 กันยายน 2560
09:00-16:00 น.
Easy Excel เพื่อการปรับค่าจ้างและจ่ายโบนัสประจำปี รุ่นที่ 4
วิทยากร : อาจารย์ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก
สถานที่ : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5)
3,500 4,000
17 21 กันยายน 2560
09:00-16:00 น.
การวางแผนฝึกอบรมระยะยาวและระยะสั้นให้ตรงกับเป้าหมายองค์กรและงาน รุ่นที่ 3
วิทยากร : อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
สถานที่ : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5)
3,500 4,000
18 22 กันยายน 2560
09:00-16:00 น.
เทคนิคการสอบสวนและการลงโทษทางวินัยอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 26
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5)
3,500 4,000
19 22 กันยายน 2560
09:00-16:00 น.
เทคนิคภาวะผู้นำและแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา รุ่นที่ 25
วิทยากร : อาจารย์อุดมเดช บูรพ์ภาค
สถานที่ : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5)
3,500 4,000
20 23 กันยายน 2560
09:00-16:00 น.
เทคนิคการสัมภาษณ์ให้ได้คนที่เหมาะสมกับตำแหน่ง รุ่นที่ 51
วิทยากร : อาจารย์สุเมธ วงศ์บุณย์ยง
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
3,500 4,000
21 23 กันยายน 2560
09:00-16:00 น.
การวางแผน เกษียณอายุ เพื่อความสุขของพนักงาน รุ่นที่ 2
วิทยากร : อาจารย์สุธรรม กิตติภัสสร
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,500 2,800
22 25-26 กันยายน 2560
09:00-16:00 น.
พัฒนาคนให้เก่งและผูกพันกับองค์กร รุ่นที่ 6
วิทยากร : อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
สถานที่ : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5)
6,000 7,000
23 26 กันยายน 2560
09:00-16:00 น.
HR 4.0 รุ่นที่ 3 (ย้ายวันจากเดิม 21 ก.ย. 60)
วิทยากร : อาจารย์โรสลินด์ เจริญวงศ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,500 4,000
24 27 กันยายน 2560
09:00-16:00 น.
กลยุทธ์การบริหารและพัฒนางานธุรการและสำนักงานยุคใหม่อย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 28
วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
สถานที่ : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5)
3,500 4,000
25 28 กันยายน 2560
09:00-16:00 น.
การใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซล กับงาน HR แบบมืออาชีพ (Workshop) รุ่นที่ 64
วิทยากร : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
สถานที่ : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : การใช้ Microsoft Excel ในงาน HR แบบมืออาชีพ
3,500 4,000
26 28 กันยายน 2560
09:00-16:00 น.
การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน รุ่นที่ 45
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
4,000 4,500
27 28-29 กันยายน 2560
09:00-16:00 น.
ศิลปะการให้คำปรึกษาสำหรับหัวหน้างาน รุ่นที่ 3
วิทยากร : อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์
สถานที่ : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5)
6,000 7,000
28 30 กันยายน 2560
09:00-16:00 น.
การใช้ภาษาอังกฤษในงานฝึกอบรม รุ่นที่ 4
วิทยากร : อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,500 2,800
29 30 กันยายน 2560
09:00-16:00 น.
ปรับเงินเดือน-โบนัสให้ Happy ทั้งพนักงานและองค์กร รุ่นที่ 4
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
แถมหนังสือ : ปรับเงินเดือนประจำปีอย่างไรให้พนักงานและองค์กร Happy
2,500 2,800