Login

Hide

Close


HR Corner Issue 36 “มาตรฐานฝีมือแรงงาน”

หาแรงงานในยุคนี้ว่ายากแล้ว เรื่องคุณภาพของแรงงานยิ่งยากกว่า”
ฉบับนี้อาสาพาเพื่อน ๆ ไปเจาะลึกเรื่องมาตรฐานฝีมือแรงงานที่จะส่งผลต่อการจ้างงาน
และตอบคำถามว่าทำไมเราควรที่ต้องส่งแรงงานเข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

Contacts

  • คุณกุญพัชร ชัยวิภา
  • kunyapach.hrcenter@gmail.com
  • (02) 736-2245-7