Login

Hide

Close


HR Corner Issue 39 “How to survive in 4.0”

เมื่อการบริหารจัดการพนักงานในยุค 4.0 กำลังเป็นความท้าทายใหม่ของธุรกิจ
ทั้งเรื่องความหลากหลายภายในองค์กร การบริหารจัดการต้นทุน
รวมถึงการเข้ามาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
HR จะต้องปรับเปลี่ยนการทำงานตามองค์กรและสังคมอย่างไร
เรื่องอะไรที่เราต้องเตรียมรับมือ เรื่องอะไรที่ถือเป็นโอกาส
HR Corner เล่มนี้มีแนวทางการทำงานของ HR ในยุคที่เรียกว่า 4.0

Contacts

  • คุณกุญพัชร ชัยวิภา
  • kunyapach.hrcenter@gmail.com
  • (02) 736-2245-7