Login

Hide

Close


บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (ไส้กรอก) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม (Favorite) ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “อร่อยถูกปาก คุณภาพถูกใจ” และพร้อมพัฒนาทักษะการผลิตให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าขององค์กรมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจ (Mission) ขององค์กร

ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา R&D
สวัสดิการ

1. ประกันสังคม
2. ยูนิฟอร์มพนักงาน
3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
5. เงินโบนัสประจำปี
6. ปรับเงินเดือนประจำปี


รายละเอียดงาน
 1. วิจัยและพัฒนาสินค้าทั้งเก่าและใหม่ ดูแลควบคุมเอกสารระบบของแผนกและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดทำคู่มือสูตรอาหาร ทั้งเก่า และใหม่
 3. จัดทำเอกสารของแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามระบบ 
 4. พัฒนาสินค้าเมนูใหม่ๆ ตามเป้าหมายของแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 5. พัฒนาระบบการทำงานของแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 6. จัดทำรายงานสินค้าใหม่ของคู่แข่ง นำเสนอผู้บังคับบัญชา เป็นประจำทุกเดือน
 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน 17/9 หมู่ที่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เพศ : ชาย, หญิง 
 2. อายุ : 25 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาคหกรรมศาสตร์, อาหารและโภชนาการ, พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. หากมีประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ (อาหาร) 1 - 5 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัตถุดิบอาหาร, รสชาด และสามารถปรุงอาหารเองได้
 6. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเป็นอย่างดี
 7. มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ และ สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

วิธีการสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 2. ส่ง Resume ทาง E-mail : hr@kfpfood.com, human.kfp@gmail.com

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ที่ : 17/9 ม.11 ต.ลำไทร  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี  12150
หรือส่ง Resume ทาง : human.kfp@gmail.com, hr@kfpfood.com


ติดต่อ     คุณรินทร์ธนัน ธนชัยกุลกีรติ
    02-150-7885 #0
    02-150-7895
     human.kfpfood@gmail.com, hr@kfpfood.com
    www.kfpfood.com
    17/9 หมู่ 11 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

    แผนที่บริษัท