Login

Hide

Close


บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (ไส้กรอก) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม (Favorite) ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “อร่อยถูกปาก คุณภาพถูกใจ” และพร้อมพัฒนาทักษะการผลิตให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าขององค์กรมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจ (Mission) ขององค์กร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
สวัสดิการ

1. ประกันสังคม
2. ยูนิฟอร์มพนักงาน
3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
5. เงินโบนัสประจำปี
6. ปรับเงินเดือนประจำปี


รายละเอียดงาน
 1. ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ในพื้นที่ผลิตให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
 2. บริหารจัดการ จัดสรรกำลังคนให้สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมายในการควบคุมคุณภาพในพื้นที่การผลิต
 3. สามารถดำเนินเอกสารด้านระบบคุณภาพ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราช
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารกับทาง GMP/HALAL
 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน 17/9 หมู่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เพศ : ชาย, หญิง
 2. อายุ : 24 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีความเป็นผู้นำ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และสามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 5. มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินเอกสาร GMP และ HALAL

วิธีการสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 2. สมัครผ่านทางอีเมล์ : hr@kfpfood.com

วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง ที่ : 17/9 ม.11 ต.ลำไทร  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี  12150
2. หรือส่งประวัติผ่านทางอีเมล์ : hr@kfpfood.com


ติดต่อ     คุณรินทร์ธนัน ธนชัยกุลกีรติ
    02-150-7885 #0
    02-150-7895
    hr@kfpfood.com
    www.kfpfood.com
    17/9 หมู่ 11 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

    แผนที่บริษัท