Login

Hide

Close


บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (ไส้กรอก) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม (Favorite) ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “อร่อยถูกปาก คุณภาพถูกใจ” และพร้อมพัฒนาทักษะการผลิตให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าขององค์กรมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจ (Mission) ขององค์กร

ตำแหน่ง ผู้จัดการซ่อมบำรุง
สวัสดิการ

1. ประกันสังคม
2. ยูนิฟอร์มพนักงาน
3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
5. เงินโบนัสประจำปี
6. ปรับเงินเดือนประจำปี


รายละเอียดงาน
 1. ควบคุมเครื่องจักรในโรงงานให้มีประสิทธิภาพ
 2. วางแผนและควบคุมการซ่อมบำรุง ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรภายในโรงงานทั้งหมด
 3. ให้ความรู้และพัฒนาทีมงาน ให้มีประสิทธิภาพ
 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน 17/9 หมู่ที่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา (คลอง 12 ) จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้าง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล เครื่องยนต์ และมีใบ กว.
 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานซ่อมบำรุงอาคารสำนักงานอย่างน้อย 3 ปี 
 4. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในงานช่าง เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบสาธารณูปโภค 
 5. ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน วันหยุดอาจไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์
 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง 

วิธีการสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 2. สมัครผ่านทางอีเมล์ : hr@kfpfood.com

วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง ที่ : 17/9 ม.11 ต.ลำไทร  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี  12150
2. หรือส่งประวัติผ่านทางอีเมล์ : hr@kfpfood.com


ติดต่อ     คุณรินทร์ธนัน ธนชัยกุลกีรติ
    02-150-7885 #0
    02-150-7895
    hr@kfpfood.com
    www.kfpfood.com
    17/9 หมู่ 11 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

    แผนที่บริษัท