Login

Hide

Close


บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (ไส้กรอก) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม (Favorite) ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “อร่อยถูกปาก คุณภาพถูกใจ” และพร้อมพัฒนาทักษะการผลิตให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าขององค์กรมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจ (Mission) ขององค์กร

ตำแหน่ง หัวหน้าผลิต
สวัสดิการ

1. ประกันสังคม
2. ยูนิฟอร์มพนักงาน
3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
5. เงินโบนัสประจำปี
6. ปรับเงินเดือนประจำปี


รายละเอียดงาน
 • ควบคุมและวางแผนการผลิตในส่วนงาน เพื่อให้การทำงานต่อเนื่อง และเป็นไปตามแผนการผลิต
 • ดูแลและควบคุมกำลังคนในแผนกที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ควบคุมดูแลระบบการผลิต และพนักงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด GMP และ HALAL
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การผลิตต่อเนื่อง ได้ตามแผนการผลิต
 • รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • ควบคุมดูแลตรวจสอบใบรายงานการผลิตให้ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อส่งให้ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน 17/9 หมู่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัด จังหวัดปทุมธานี
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้าง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศ : ชาย, หญิง
 • อายุ : 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี
 3. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ที่ : 17/9 ม.11 ต.ลำไทร  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี  12150
หรือส่ง Resume ทาง : human.kfp@gmail.com, hr@kfpfood.com


ติดต่อ     คุณรินทร์ธนัน ธนชัยกุลกีรติ
    02-150-7885 #0
    02-150-7895
     human.kfpfood@gmail.com, hr@kfpfood.com
    www.kfpfood.com
    17/9 หมู่ 11 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

    แผนที่บริษัท