สัดส่วนองค์กรที่มีนโยบายให้พนักงานทำงานที่บ้าน

จำนวนองค์กรที่มีนโยบายให้พนักงานทำงานที่บ้าน

# จำนวนองค์กร เปอร์เซ็นต์
1 ไม่มี 61 84.72 %
2 มี 11 15.28 %
จำนวนวันเฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่ให้พนักงานทำงานที่บ้าน (แยกตามประเภทงาน)

จำนวนวันที่ให้พนักงานทำงานที่บ้าน (แยกตามประเภทงาน)

# ประเภทงาน Min Max Average Mode จำนวนองค์กร
1 งานบริการสำนักงาน, จัดซื้อ, บัญชี 1 1 1.00 1 3
2 งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 1 3 2.33 3 3
3 งานสารสนเทศ 4 4 4.00 - 1
4 งานการขายและการตลาด 2 7 4.75 - 4


จำนวนวันเฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่ให้พนักงานทำงานที่บ้าน (แยกตามกลุ่มธุรกิจ)

จำนวนวันที่ให้พนักงานทำงานที่บ้าน (แยกตามกลุ่มธุรกิจ)

# กลุ่มธุรกิจ Min Max Average Mode จำนวนองค์กร
1 Automobiles & Auto Parts (ยานยนต์และชิ้นส่วน) 1 1 1.00 - 1
2 Business and Industry Consultancy (ที่ปรึกษาทางธุรกิจ) 2 2 2.00 - 1
3 Chemical Products, Paint (เคมีภัณฑ์) 1 1 1.00 - 1
4 Consumer Product, Retailer (ขายและผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค,ค้าปลีก) 6 6 6.00 - 1
5 Financial Institutions, Insurance (สถาบันการเงินและธุรกิจประกัน) 7 7 7.00 - 1
6 IT & Telecommunication (ไอทีและโทรคมนาคม) 1 4 2.75 3 4
7 Sales & Marketing, Export & Import (ขายและการตลาด/นำเข้า-ส่งออก) 4 4 4.00 - 1
8 Textile Products (ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ) 1 1 1.00 - 1