59.29 ปี
อายุเกษียณเฉลี่ย
65.00 ปี
อายุเกษียณเฉลี่ยหลังปรับเพิ่ม
55.00 ปี
อายุเกษียณเฉลี่ยหลังปรับลด

เปรียบเทียบการกำหนดอายุเกษียณของพนักงานเปรียบเทียบอายุเกษียณของพนักงาน


อายุเกษียณของพนักงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ

# กลุ่มธุรกิจ Min Max Average Count
1 Automobiles & Auto Parts (ยานยนต์และชิ้นส่วน) 60.00 60.00 60.00 1
2 Construction Material (วัสดุก่อสร้าง) 60.00 60.00 60.00 1
3 Electrical & Electronic Products (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 60.00 60.00 60.00 1
4 Hospitals (โรงพยาบาล) 60.00 60.00 60.00 1
5 Logistics, Transportations, Warehouses (โลจิสติกส์) 60.00 60.00 60.00 1
6 Pharmaceuticals, Medical Supplies, Cosmetics (ยาและเวชภัณฑ์) 55.00 55.00 55.00 1
7 Service Agencies (ธุรกิจบริการ) 60.00 60.00 60.00 1


อายุเกษียณของพนักงานแยกตามจำนวนพนักงาน

# จำนวนพนักงาน Min Max Average Count
1 1-50 60.00 60.00 60.00 1
2 51-200 60.00 60.00 60.00 1
3 201-1000 60.00 60.00 60.00 3
4 >1000 55.00 60.00 57.50 2


แผนจะปรับเพิ่มอายุเกษียณของพนักงานอายุเกษียณของพนักงานหลังปรับเพิ่ม

แผนจะปรับลดอายุเกษียณของพนักงานอายุเกษียณของพนักงานหลังปรับลด