Login

Hide

Close


รายละเอียดหลักสูตร

การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ รุ่นที่ 56
27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 09:00-16:00 น.
โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)

อัตราค่าสัมมนารวมเอกสาร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน (ราคาต่อ 1 ท่าน)

ประเภท ค่าสัมมนา VAT
7%
หัก ณ ที่จ่าย
3 %
รวม
จ่ายสุุทธิ
กรณีไม่มีหนังสือ
หักณ ที่จ่าย 3 %
ผู้สนใจทั่วไป 4,300 301 129 4,601
สมาชิกรายปี 3,700 259 111 3,959
พิเศษ สำหรับท่านที่จองที่นั่งแล้วชำระค่าสัมมนาก่อน 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับส่วนลด 300 บาท
คงเหลือตามตารางด้านล่างนี้
ผู้สนใจทั่วไป 4,000 280 120 4,280
สมาชิกรายปี 3,400 238 102 3,638

วิธีการชำระเงิน

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ HR Center Co., Ltd.
  • ธ.กรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
  • ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาศรีนครินทร์ (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 0802359647
  • ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร์-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 3071269091
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง

คำแนะนำในการชำระเงิน

  • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรดส่งอีเมลหรือแฟ็กซ์สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันสัมมนา
  • ตัวจริงของเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณานำมาให้ในวันสัมมนา
หากเอกสารไม่ครบ โปรดชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
สำนักงานใหญ่
ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200 % คลิกดูรายละเอียด

ข้อมูลการจอง

ผู้ทำการจอง
ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ข้อมูลการชำระเงิน

อัตราค่าสัมมนา

ค่าสัมมนา จำนวน ยอดรวม VAT
7%
หัก ณ ที่จ่าย รวม
จ่ายสุุทธิ
4,300
1
4,300
301
129
4,472
วิธีการชำระเงิน