Login

Hide

Close


ตำแหน่ง พนักงานยานพาหนะ
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด จังหวัด กรุงเทพฯ
อัตรา 1 เงินเดือน 9,000-12,000
คุณสมบัติของผู้สมัคร

บุคคลที่จะสมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) สัญชาติไทย

 2) บรรลุนิติภาวะ

3) เป็นผู้เลื่อมใส การปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

4) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ                    ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค   ในระยะอันตรายโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจ
แก่สังคม ไม่เป็นผู้ยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง

5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

6) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายหรือหนี้สินล้นพ้นตัว

7) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษถึงออกจากราชการหรือออกจากราชการองค์การของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่

8) ไม่เคยเป็นผู้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต

          9)ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากกรรมการตาม
 พระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542  มาตรา 22(4)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานยานพาหนะ

·       เพศชาย

·       อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร

·       สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

·       มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

·       มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้


วิธีการสมัคร
ติดต่อ     คุณเขมณัฏฐ์ กุลบุตร
    02-373-0020
    02-373-0022
    cult_hr@hotmail.com
    www.cultthai.coop
    40 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240