Login

Hide

Close


ดำเนินธุรกิจด้วยความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามาเป็นลำดับ มีการขยายกิจการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์ชนิดหลอดลามิเนตสำหรับบรรจุยาสีฟันและ พลาสติกแบบมัลติเลเยอร์ สำหรับบรรจุเครื่องสำอาง ก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ปี 2526 จนถึงปัจจุบันภายใต้ปรัชญาที่ว่า "คุณภาพยอดเยี่ยม เต็มเปี่ยมบริการ สร้างงานดีมีประสิทธิภาพ ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก และสอดคล้องตามมาตรฐานที่ลูกค้ายอมรับ"

ตำแหน่ง Deputy Factory Manager
สวัสดิการ

- ค่าข้าว 
- ค่ากะ
- เบี้ยขยันรายเดือน (แบบขั้นบันได)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
- สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน
- เครื่องแบบพนักงาน 
- รถรับ - ส่ง 
- เงินช่วยเหลืองานศพ 
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี  
- คูปองยอดผลิต (สำหรับบางแผนก) 
- เงินค่าเสี่ยงภัย (สำหรับบางแผนก) 
- เงินค่าตำแหน่ง (สำหรับบางแผนก) 
- ค่าสึกหรอ (สำหรับตำแหน่ง Sale) 
- ค่าน้ำมัน (สำหรับตำแหน่ง Sale) 
- ค่าโทรศัพท์ (สำหรับตำแหน่ง Sale)


รายละเอียดงาน

1. ร่วมกับผู้จัดการโรงงานในการจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณ  1-2 ปี  เกี่ยวกับงานด้านสนับสนุน การผลิต และกระบวนการลดของเสียจากการผลิต ให้สามารถสนองตอบกับนโยบายของบริษัทฯ
2. ร่วมกับผู้จัดการโรงงานในการจัดวางระบบโครงสร้างงานของฝ่ายและแผนกงานในความรับผิดชอบ  ให้มีรูปแบบกำลังคน และหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสม
3. คัดเลือก  อบรมพนักงานร่วมกับฝ่ายบุคคลและบริหารงานบุคคลในแผนกที่ตนเองรับผิดชอบให้มีความรู้ ประสิทธิภาพ และ สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้องเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
4.สั่งการ และควบคุมพนักงานในสังกัด ด้านการสนับสนุนการผลิต   ให้สามารถดำเนินไปได้ตามแผน งานที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้แผนกงานในความรับผิดชอบ  ปฏิบัติ  รักษาและคงไว้ซึ่งการได้รับการรับรองระบบคุณภาพทุก   ประเภทไม่ว่าจะจากสถาบันการตรวจสอบภายนอกหรือลูกค้า  เช่น  ISO,  GMP,  5 ส.,  QAC, BRC และอื่นๆ เป็นต้น             
6.วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน(ของเสียจากการผลิต) และกำหนดแนวทางแก้ไข
7.จัดประชุมชี้แจงปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะ   รวมทั้งร่วมกันหารือกำหนดแนวทางและมาตรฐานในการทำงานร่วมกับหัวหน้าแผนกและพนักงานในความรับผิดชอบ อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
8.จัดระบบและช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในแผนกงานที่รับผิดชอบ    


สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศชาย    

2. อายุ 40-50 ปี

3. จบปริญญาตรี -  ป.โท  วิศวกรรมศาสตร์   หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. มีประสบการณ์ทางด้านบริหารงานกระบวนการของเสีย ทั้งระบบ 5 ปี ขึ้นไป 

5. มีความรู้ด้านระบบ ISO 9001 : 2015 และระบบ GMPจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. สื่อสาร  อ่าน  เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

7. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี

8. สามารถสั่งการ ควบคุม  ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฎิบัติตามข้อบังคับของบริษัทได้เป็นอย่างดี

9. มีภาวะการเป็นผู้นำ


วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)

2. สมัครทาง E-mail ของบริษัท 

3. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท

4. ส่งจดหมายมาสมัครงาน

 


ติดต่อ     คุณสุริยันต์/คุณกัลยาณี/จุฬาทิพย์
    03-884-2758-65 #319,221
    03-897-0860
    hr@kimpailamitube.co.th,suriyanp@kimpailamitube.co.th,julatipm@kimpailamitube.co.th
    www.kimpailamitube.co.th
    85/4 หมู่ที่ 1 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180

    แผนที่บริษัท