Login

Hide

Close


ดำเนินธุรกิจด้วยความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามาเป็นลำดับ มีการขยายกิจการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์ชนิดหลอดลามิเนตสำหรับบรรจุยาสีฟันและ พลาสติกแบบมัลติเลเยอร์ สำหรับบรรจุเครื่องสำอาง ก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ปี 2526 จนถึงปัจจุบันภายใต้ปรัชญาที่ว่า "คุณภาพยอดเยี่ยม เต็มเปี่ยมบริการ สร้างงานดีมีประสิทธิภาพ ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก และสอดคล้องตามมาตรฐานที่ลูกค้ายอมรับ"

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
สวัสดิการ

- ค่าข้าว 
- ค่ากะ
- เบี้ยขยันรายเดือน (แบบขั้นบันได)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
- สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน
- เครื่องแบบพนักงาน 
- รถรับ - ส่ง 
- เงินช่วยเหลืองานศพ 
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี  
- คูปองยอดผลิต (สำหรับบางแผนก) 
- เงินค่าเสี่ยงภัย (สำหรับบางแผนก) 
- เงินค่าตำแหน่ง (สำหรับบางแผนก) 
- ค่าสึกหรอ (สำหรับตำแหน่ง Sale) 
- ค่าน้ำมัน (สำหรับตำแหน่ง Sale) 
- ค่าโทรศัพท์ (สำหรับตำแหน่ง Sale)


รายละเอียดงาน

1. จัดทำแผนงานและแผนงบประมาณ 1-2 ปี เกี่ยวกับงานด้านการวางแผนงานด้านการผลิตสินค้าและวัตถุดิบของบริษัทฯและบริษัทฯในเครือ ให้สามารถสนองตอบกับนโยบายของบริษัทฯ
2. จัดวางระบบโครงสร้างของฝ่ายและแผนกงานในความรับผิดชอบ  ให้มีรูปแบบกำลังคน และหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสภาพการแข่งขันในโลกธุรกิจ             
3. คัดเลือก  อบรมพนักงานร่วมกับฝ่ายบุคคลและบริหารงานบุคคลในฝ่ายตนเองให้มีความรู้  ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ อย่างถูกต้องเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
4. ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา  ผลวิเคราะห์และแนวทางแก้ไขด้านการวางแผนงาน ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดทำไว้เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดและพร้อมในการนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุหรือใช้เพื่อการตัดสินใจในเรื่องการ วางแผนงานการผลิต
5. ประชุมติดตามและประเมินผลงาน ชี้แจงปัญหา-อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  รวมทั้งร่วมกันหารือกำหนดแนวทางและมาตรฐานในงานที่รับผิดชอบร่วมกับผู้บังคับบัญชาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 6. จัดระบบและช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ให้เกิดในแผนกงานที่รับผิดชอบ
 7. จัดทำรายงานความคืบหน้า ปัญหา – อุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อร้องทุกข์ต่างๆ ที่ได้รับและปฏิบัติเสนอต่อผู้บังคับบัญชา อย่างน้อย  เดือนละ 2 ครั้ง โดยจะทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวาจา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามการสั่งการของผู้บังคับบัญชา
 


สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป

2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ในงานวางแผนการผลิตทั้งระบบอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป

4. สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน  มีภาวะความเป็นผู้นำ

5. สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้ในระดับดี

6. สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายตลาด-ฝ่ายขาย  แผนกด้านการผลิต  แผนกคลังพัสดุและแผนกจัดซื้อ 

7. มียานพาหนะเป็นของตัวเอง


วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)

2. สมัครทาง E-mail ของบริษัท 

3. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท

4. ส่งจดหมายมาสมัครงาน

 


ติดต่อ     คุณสุริยันต์/คุณกัลยาณี/จุฬาทิพย์
    03-884-2758-65 #319,221
    03-897-0860
    hr@kimpailamitube.co.th,suriyanp@kimpailamitube.co.th,julatipm@kimpailamitube.co.th
    www.kimpailamitube.co.th
    85/4 หมู่ที่ 1 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180

    แผนที่บริษัท