Login

Hide

Close


ดำเนินธุรกิจด้วยความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามาเป็นลำดับ มีการขยายกิจการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์ชนิดหลอดลามิเนตสำหรับบรรจุยาสีฟันและ พลาสติกแบบมัลติเลเยอร์ สำหรับบรรจุเครื่องสำอาง ก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ปี 2526 จนถึงปัจจุบันภายใต้ปรัชญาที่ว่า "คุณภาพยอดเยี่ยม เต็มเปี่ยมบริการ สร้างงานดีมีประสิทธิภาพ ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก และสอดคล้องตามมาตรฐานที่ลูกค้ายอมรับ"

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสิ่งพิมพ์
สวัสดิการ

- ค่าข้าว 
- ค่ากะ
- เบี้ยขยันรายเดือน (แบบขั้นบันได)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
- สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน
- เครื่องแบบพนักงาน 
- รถรับ - ส่ง 
- เงินช่วยเหลืองานศพ 
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี  
- คูปองยอดผลิต (สำหรับบางแผนก) 
- เงินค่าเสี่ยงภัย (สำหรับบางแผนก) 
- เงินค่าตำแหน่ง (สำหรับบางแผนก) 
- ค่าสึกหรอ (สำหรับตำแหน่ง Sale) 
- ค่าน้ำมัน (สำหรับตำแหน่ง Sale) 
- ค่าโทรศัพท์ (สำหรับตำแหน่ง Sale)


รายละเอียดงาน

1.    นำแผนงานการผลิตวัตถุดิบที่ได้รับมาจัดทำภาระงาน   โดยกำหนดเป้าหมายการผลิต ระยะเวลาภาพงานที่ต้องการ  วัตถุดิบอุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้ครบถ้วนถูกต้อง
2.    มอบหมายสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  ปฏิบัติงานตามภารกิจที่กำหนดในข้อ 1 
3.    ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  ในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด  เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
4.    จัดให้มีการเพิ่มพูนทักษะความรู้แก่ผู้ใต้ผู้บังคับบัญชา  โดยการประชุมหารือ  สอนงาน  อบรม อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 
5.    รายงานปัญหา-อุปสรรคและแนวทางแก้ไขรวมทั้งข้องร้องทุกข์ที่ได้รับแก่ผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย เดือนละ2 ครั้ง
6.     อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 


สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศชาย / หญิง

2. อายุ 30 ปี ขึ้นไป

3. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. มีประสบการณ์ในด้านการพิมพ์  Surface  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีทักษะในการบริหารจัดการ ประมาณ 2-3 ปี

6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

7. สามารถควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา จำนวน 80 คน ขึ้นไปได้


วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)

2. สมัครทาง E-mail ของบริษัท 

3. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท

4. ส่งจดหมายมาสมัครงาน

 


ติดต่อ     คุณสุริยันต์/คุณกัลยาณี/จุฬาทิพย์
    03-884-2758-65 #319,221
    03-897-0860
    hr@kimpailamitube.co.th,suriyanp@kimpailamitube.co.th,julatipm@kimpailamitube.co.th
    www.kimpailamitube.co.th
    85/4 หมู่ที่ 1 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180

    แผนที่บริษัท