Login

Hide

Close


บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 4,000 ล้านบาท และกำลังดำเนินการเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์จัดตั้งและพัฒนาศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนเพื่อแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น การผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกและการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยปราศจากมลภาวะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ BOI
สวัสดิการ

- ประกันสังคม

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ประกันอุบัติเหตุ

- ปรับเงินเดือนประจำปี

- โบนัสตามผลประกอบการ

- ฝึกอบรม

- อื่นๆ


รายละเอียดงาน

รายละเอียดของงาน

-          ดำเนินการด้านการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของ BOI

-          ยื่นขอการอนุมัติ BOI ด้านเครื่องจักรกล

-          รับผิดชอบต่อการยื่นเอกสารและการยื่นขอยกเว้นภาษีการนำเข้าเครื่องจักร

-          ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมไปถึงหน่วยงานราชการต่างๆ

-          ปฏิบัติงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 25 แขวง/เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพฯ
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

-          ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป

-          ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-          มีประสบการณ์งานด้าน BOI ไม่น้อยกว่า 3 ปี

-          มีความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ และทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

-          มีทักษะด้านการประสานงาน การสื่อสารกับหน่วยงานราชการ มีบุคคลิกดี มนุษสัมพันธ์ดี รวมถึงทัศนคติที่ดีในการทำงาน และสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

-          สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

-          สามารถปฏิบัติงานงานทุกวันเสาร์ (ครึ่งวัน) ได้


วิธีการสมัคร

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

 

 

 


ติดต่อ     hr@easternenergyplus.com
    02-717-3939
    02-729-8852
    hr@easternenergyplus.com
    www.easternenergyplus.com
    9/255 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

    แผนที่บริษัท