Login

Hide

Close


ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและพัฒนา
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน

จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรตามนโยบายและความจำเป็นและความต้องการฝึกอบรม (Training Needs)  คัดเลือกหลักสูตรฝึกอบรม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก จัดฝึกอบรมตามแผน  ควบคุมให้เป็นไปตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์

รายละเอียดของงาน

1.สำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs)

2.วางแผนฝึกอบรมประจำปี

3.สรรหาและคัดเลือกหลักสูตร

4.ควบคุม ดูแลการประสานงานจัดฝึกอบรม


สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 เงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

การศึกษา ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ บริหารธุรกิจสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ ด้านการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลกร 6 ปีขึ้นไป


วิธีการสมัคร
ติดต่อ     คุณปรียาภรณ์ มานพ
    02-720-1000 #208
    02-720-1387
    preeyaporn.ma@jorakay.co.th
    preeyaporn.ma@jorakay.co.th
    102 ซอยพระรามเก้า 43 ถนนเสรี 4 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250