Login

Hide

Close


บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่

นิคมอุตสาหรรมราชบุรี เลขที่ 155/115 หมูที่ 4 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120                                         

บริษัทฯเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดเล็ก หรือ เอสพีพี โคเจนเนอเรชั่น (SPP Cogeneration) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 โดยการร่วมทุนระหว่าง กลุ่มบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักของ บริษัท ไทย อกริ ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 60 และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 40 ประกอบด้วยโรงไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด แต่ละชุดประกอบไปด้วยเครื่อง
กังหันก๊าซธรรมชาติ (GE LM600PD Gas Turbine) จำนวน 2 เครื่องและเครื่องกังหันไอน้ำ (MITSUI-ALSTOM รุ่น TM2 41/100 SteamTurbine) จำนวน 1 เครื่อง มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Firm ระบบ Cogeneration กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยใช้พลังงานสะอาด คือ ก๊าซธรรมชาติ เป็นวัตถุดิบหลักในการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติตามสัญญาระยะยาว 25 ปี จากแหล่งยานาดา แหล่งเยตาตุน และแหล่งซอติกา ประเทศเมียนมาร์ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 112 เมกะวัตต์ต่อชุด รวมทั้งสิ้น 224 เมกะวัตต์ และยังสามารถผลิตไอน้ำในปริมาณสูงสุด 20 ตัน ต่อชั่วโมงต่อชุด รวมทั้งสิ้น 40 ตันต่อชั่วโมง โดยมีการเดินเครื่องและบำรุงรักษาภายใต้สัญญากับคู่สัญญาที่มีประสบการณ์และความรู้ความชำนาญ ในการการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ซึ่งได้แก่ บริษัท โอเปอร์เรชั่นแนล เอ็นเนอจี้ กรุ๊ป จำกัด (OEG) รวมไปถึงสัญญาระยะยาวการบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรกับ General Electric International Operations Company Inc. (“GEIOC”) และ GE Packaged Power, Inc. ("GEPPI") จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยส่งเข้าระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ขนาดแรงดัน 115 กิโลโวลต์ จำนวน 90 เมกะวัตต์ต่อชุด รวมทั้งสิ้น 180 เมกะวัตต์ กระแสไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งจ่ายให้กับโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ผ่านระบบส่ง ขนาดแรงดัน 22 กิโลโวลต์ จำนวน 10 เมกะวัตต์ต่อชุด รวมทั้งสิ้น 20 เมกะวัตต์ ไอน้ำที่ผลิตได้ในปริมาณสูงสุด 20 ตัน ต่อชั่วโมงต่อชุด รวมทั้งสิ้น 40 ตันต่อชั่วโมง ส่งตรงให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โดยเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ชุดที่ 1 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 และ ชุดที่ 2 ในวันที่ 1 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้รับการรับรอง การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ตำแหน่ง วิศวกร
สวัสดิการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   

การประกันชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ   

ตรวจสุขภาพประจำปี 

ค่าทันตกรรม สายตาและวัคซีนป้องกันโรค

เงินช่วยเหลือ กรณีมรณกรรม  กรณีคลอดบุตร 

สัมมนานอกสถานที่ประจำปี

 

 

 


รายละเอียดงาน

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

             ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาหลักต่างๆของ โรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต        การเดินเครื่อง  เชื้อเพลิงและวัตถุดิบ  การจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ  รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ ให้ถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตาม      ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆที่ระบุในสัญญา รวมถึงให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นผู้ประสานงานกับคู่สัญญาในการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามสัญญาหรือกรณีมีข้อโต้แย้ง รวบรวมข้อมูลด้านการผลิต   การซ่อมบำรุง การจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำเพื่อจัดทำใบแจ้งหนี้และติดตามดูประสิทธภาพของโรงไฟฟ้า เป็นผู้ติดต่อหน่วยงานต่างๆที่ต้องดำเนินการเรื่องใบอนุญาตต่างๆ   ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้ถูกต้องตามกฎหมายและทันเวลา

ความรับผิดชอบหลัก

-        ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ คู่สัญญา             

-        ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ (GSA) กับ คู่สัญญา

-        ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำกับลูกค้าอุตสาหกรรม         

-        ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆให้เป็นไปตามสัญญาการเดินเครื่องและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance Agreement : O&M) กับ คู่สัญญา

-        ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆให้เป็นไปตามสัญญาการบำรุงรักษาเครื่องจักรหลัก (Contractual Service Agreement : CSA) กับ คู่สัญญา

-        ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ในการขอและต่อใบอนุญาตต่างๆ

-        ประสานงานกับบริษัทรับประกันวินาศภัยเพื่อทำประกันภัยโรงไฟฟ้า

-        ดำเนินการในเรื่องการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตรวจสอบค่าซื้อไฟฟ้าสำรอง ค่าสาธารณูปโภคต่างๆภายในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

-        รวบรวมข้อมูลการใช้ทรัพยากรในการผลิตไฟฟ้าเพื่อวิเคราะห์ประมวลผล รายงานสภาพการผลิตและประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า

-        จัดทำงบประมาณประจำปีด้านรายได้ค่าขายไฟฟ้าและไอน้ำ และรายจ่ายหลักที่สำคัญ เช่น ค่าก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

-        ปฎิบัติงานภายใต้กฏระเบียบความปลอดภัยของบริษัทฯและหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 


สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด จังหวัด ราชบุรี
อัตรา 1 เงินเดือน ตามที่ตกลง
คุณสมบัติของผู้สมัคร

-        เพศชายหรือหญิง  อายุ  22-30  ปี

-        วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ด้าน ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-        ถ้ามีประสบการณ์ในงานด้านการผลิต การเดินเครื่อง และการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-        มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเพื่อการประยุกต์ใช้เพื่อวางแผนและบริหารงานการผลิตไฟฟ้าได้

-        สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างดีเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

-        สามารถใช้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการ พูด อ่าน เขียน

-        มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ได้ทุกระดับ


วิธีการสมัคร

ติดต่อ  คุณโชติรส  ขุนนคร  ผู้จัดการส่วนบริหารสำนักงานและทรัพยากรบุคคล

ทางอีเมล หรือ สมัครด้วยตนเองที่บริษัท


ติดต่อ     คุณโชติรส ขุนนคร
    03-291-9990 #1150
    03-291-9998
    chotirote_k@rwcogen.co.th
    
    155/115 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

    แผนที่บริษัท