Login

Hide

Close


Thailand Privilege Card Co., Ltd. is a state enterprise under the Ministry of Tourism and Sports and wholly owned by the Tourism Authority of Thailand (TAT). We are responsible for operating the Thailand Elite Membership program tailored exclusively for foreigners who are high-end tourists, businessmen, investors and retirees or long stay tourists. We are looking for suitable candidates to apply for the position of the President, with following qualifications:

บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในรูปแบบบริษัท จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยว และนักธุรกิจ ต่างประเทศให้เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด ทำให้สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และเพื่อขยายตลาดนักท่องเที่ยวไปยังกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูง ซึ่งประกอบด้วย นักท่องเที่ยวกลุ่ม High End/กลุ่มนักธุรกิจ/กลุ่มนักลงทุน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ในการท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้น เพิ่มความถี่ในการเดินทาง และเพิ่มการใช้จ่ายให้กระจายไปสู่อุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางมากขึ้น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ทำหน้าที่บริหารกิจการของบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด นโยบาย ประกาศ และมติของคณะกรรมการ 

ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกบริหารตัวแทนจำหน่าย
สวัสดิการ

• Life insurance 
• Medical insurance 
• Provident Fund


รายละเอียดงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

** ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัคร โดยดาวน์โหลดที๋**

https://www.thailandelite.com/backend/img/announcement/announce176/announcement.pdf

งานหลักของตำแหน่ง

สรรหาตัวแทนจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงให้การสนับสนุนในด้านการ ฝึกอบรมตัวแทนจำหน่ายให้มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงดูแล ให้ความช่วยเหลือ และคำแนะนำแก่ตัวแทนจำหน่าย ตลอดจนติดตามการทำงาน พร้อมทั้งประเมินผลงานและศักยภาพของตัวแทนจำหน่ายที่ได้สรรหามา วิเคราะห์ยอดขายแต่ละเดือนเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารตัวแทนจำหน่าย

เป้าหมาย

 เพื่อให้ได้ตัวแทนจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสามารถทำการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

ลักษณะงาน

 งานด้านการบริหารตัวแทนจำหน่าย

 1. สรรหาตัวแทนจำหน่าย ประเมินคุณสมบัติ ศักยภาพ และแผนการตลาดของตัวแทนจำหน่าย

 2. ฝึกอบรมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ แก่ตัวแทนจำหน่าย

 3. ช่วยเหลือตัวแทนจำหน่ายกำหนดเป้าหมาย และแนวทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

 4. วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของตัวแทนจำหน่าย

 5. แก้ปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นอันจะส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชา

 7. เข้าร่วมและให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

 8. ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ผู้ที่สนใจ และดูแลลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ

 งานด้านบริหารบุคลากร

1. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งงาน

2. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงานไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งและการโอนย้ายงาน

3. ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงานพร้อมทั้งติดตามการทำงาน ประเมินผลงาน และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ทีมงาน

4. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลดำเนินการตามแผนและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

 การศึกษา

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตำแหน่งงาน

 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

 1. ประสบการณ์ด้านการขาย หรือการบริการอย่างน้อย 5 ปี

 2. มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

 คุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็น

1. ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารในระดับดีเลิศ

2. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และการเจรจาโน้มน้าวชักจูง

3. มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการตัดสินใจและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

4. มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์

5. มีความสามารถในการสื่อสาร การนำเสนองาน และการประสานงาน

6. มีความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดัน

7. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์

9. มีความสนใจศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเรียนรู้เร็ว


วิธีการสมัคร

** ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัคร โดยดาวน์โหลดที๋**

https://www.thailandelite.com/backend/img/announcement/announce176/announ

ติดต่อ     คุณสาริศา ชวาลวงศ์ธวัช, คุณวรภัทร หิรัญวรกิจ
    02-353-4045, 02-353-4042
    
    sarisa.c@thailandelite.com
    www.thailandelite.com
    110/2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

    แผนที่บริษัท