Login

Hide

Close


บริษัท เจ ซัมมิท จำกัด ประกอบกิจการผลิต และ จำหน่าย อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

ตำแหน่ง QC
สวัสดิการ

1.เบี้ยขยัน 
2.ประกันสังคม
3.ประกันอุบัติเหตุ 
4.ตรวจสุขภาพประจำปี  
5.ท่องเที่ยวประจำปี 
6.โบนัสประจำปี 

*ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00-17:00 น.


รายละเอียดงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน เขตจอมทอง จังหวัด กรุงเทพฯ
อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง
คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

ตรวจสอบคุณภำพ
- ตรวจสอบคุณภำพระหว่ำงกระบวนกำรผลิตประกอบชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปละกึ่งสำเร็จรูปให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด
- ทดสอบวัตถุดิบ ชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
- แก้ไขปัญหำที่เกิดกับวัตถุดิบ ชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
- ปฏิบัติงำนด้ำนคุณภำพให้สอดคล้องกับนโยบำยบริษัทเพื่อลดปริมำณของเสีย เพิ่มยอดกำรผลิต สร้ำงควำม พึงพอใจให้ลูกค้ำ
- พัฒนำวิธีกำรดำเนินงำนด้ำนคุณภำพเพื่อให้กำรผลิตมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับระบบบริหำรงำนคุณภำพ

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีทักษะการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานข้อมูลคุณภาพสินค้ำ

-มีความละเอียดรอบคอบ

-มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

 


วิธีการสมัคร

hr@j-summit.com

โทร.099-323-9998


ติดต่อ     คุณสกุลนิษฐ์ เย็นสุข
    02-878-1201 #105
    
    hr@J-summit.com
    
    62/39 หมู่ 1 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150