Login

Hide

Close


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

- รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์และดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management - ERM) รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

- รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินความเสี่ยงองค์กร และจัดทำมาตรฐานควบคุมความเสี่ยงให้เป็นมาตรฐานองค์กร

- รวบรวมข้อมูล ศึกษา และดำเนินงานตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan:BCP)

- รวบรวมข้อมูล ศึกษา และดำเนินการควบคุมภายใน ตามแนวทางและมาตรฐานที่กำหนดไว้      เพื่อรายงานผู้บริหารให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

- ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน เพื่อรายงานต่อผู้บริหารเป็นรายงาน และรายไตรมาส

- ประสานงานและทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือ           และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนไว้

- ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(สำนักงานใหญ่) จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 เงินเดือน ต่อรอง
คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

1.สัญชาติไทย

2.เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัครเข้าเป็นพนักงาน สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์

ลักษณะต้องห้าม

1  ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

2  ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยถึงต้องออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือองค์การอื่นๆ

3  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง

4  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

   สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ การเงิน การบัญชี การธนาคาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- มีทักษะในการวิเคราะห์ ติดตามข้อมูล และการประสานงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

- มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อย่างน้อย 1 ปี

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1   ใบสมัครตามรูปแบบที่กองทุนฯ กำหนด พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 1 ฉบับ

2 สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4 สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (เฉพาะเพศชาย) 1 ฉบับ

5 ประวัติการทำงานโดยย่อ

6 สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

7 หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ (กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ)

8 วุฒิการศึกษาในระดับเดียวกันมากกว่า 1 วุฒิ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ใบสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 30 มีนาคม 2561

1 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ

2 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-mail: hrslf@studentloan.or.th ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 มีนาคม 2561

3 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์ มาที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยจะต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติม: 02-0164888 ต่อ 506,518


วิธีการสมัคร

1. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ

2. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-mail: ติดต่อ

    คุณนันทลี สายมาลา
    02-016-4888 #518
    02-016-4800
    hrslf@studentloan.or.th
    www.studentloan.or.th
    89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400