Login

Hide

Close


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

- ร่วมพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ

- รับผิดชอบจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างในงานพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อให้มีระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ตรงต่อความต้องการใช้งาน

- รวบรวม ศึกษา กำหนดคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็นในงานระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

- ให้ข้อมูล ความรู้ ตอบข้อซักถามที่เกิดขึ้นในงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Help Desk)    เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ทันต่อสภาวการณ์

- ร่วมดำเนินการทดสอบระบบความปลอดภัยของงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐานและเกิดความปลอดภัย


สถานที่ปฏิบัติงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(สำนักงานใหญ่) จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 เงินเดือน ต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

    1 สัญชาติไทย

    2 เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัครเข้าเป็นพนักงาน

ลักษณะต้องห้าม

1  ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

2  ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยถึงต้องออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือองค์การอื่นๆ

3  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง

4  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติเพิ่มเติม

หากมีประสบการณ์ด้านระบบ Network ทั้งในส่วน LAN, Wireless, Security, Mail Server (Exchange), Active directory จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1   ใบสมัครตามรูปแบบที่กองทุนฯ กำหนด พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 1 ฉบับ

2 สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4 สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (เฉพาะเพศชาย) 1 ฉบับ

5 ประวัติการทำงานโดยย่อ

6 สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

7 หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ (กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ)

8 วุฒิการศึกษาในระดับเดียวกันมากกว่า 1 วุฒิ (ถ้ามี)

9 ความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC 450 คะแนนขึ้นไป (ถ้ามี)

การรับสมัคร

            ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม – 9 เมษายน 2561

1 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ

2 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-mail: hrslf@studentloan.or.th ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 9 เมษายน 2561

3 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์ มาที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยจะต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561

 

สอบถามเพิ่มเติม: 02-0164888 ต่อ 506,518


วิธีการสมัคร

1. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ

2. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-mail: ติดต่อ

    คุณนันทลี สายมาลา
    02-016-4888 #518
    02-016-4800
    hrslf@studentloan.or.th
    www.studentloan.or.th
    89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400