Login

Hide

Close


วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

111 หมู่ 6 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 02 889 5315-9 ต่อ 1230 แฟกซ์. 02 889 5308

ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก
สวัสดิการ

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2. กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

3. กองทุนประกันสังคม


รายละเอียดงาน

1. งานสอนด้านการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์ด้านการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิิน

3. งานบริการวิชาการ

4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัด นครปฐม
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน อัตราเงินเดือน 31,500 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก ในสาขาการศึกษาพิเศษ ประถมศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หากจบปริญญาเอกในสาขาทางการศึกษาในสาขาอื่นๆ จะต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาการศึกษาพิเศษ ประถมศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย

2. มีประสบการณ์การจัดการศึกษา การอบรม หรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือบุคคลที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มอื่นๆ

3. มีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาทางการศึกษา ซึ่งต้องเป็นผลงานที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา อย่างน้อย 1 ผลงาน หากไม่มีผลงานดังกล่าวขอให้จัดทำร่างบทความ วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ มานำเสนอใน การสอบสัมภาษณ์

4. อายุไม่เกิน 45 ปี

5. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

                 - IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6

                 - TOFEL IBT (Internet Based) คะแนนไม่ต่ำกว่า 79

                 - TOFEL-ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า 550

                 - TOEFL-CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 213

                 - MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า 80

หมายเหตุ กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา จากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอักฤษเป็นทางการ


วิธีการสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment หรือ thitaporn.tha@mahidol.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561


ติดต่อ     คุณสุพัศศินี บุตรธรรมฐณัฐ
    02 889 5315-9 ต่อ 1231
    02 889 5308
    thitaporn.tha@mahidol.ac.th
    http://www.rs.mahidol.ac.th/
    วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 111 หมู่ 6 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

    แผนที่บริษัท