Login

Hide

Close


บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด(มหาชน) บริษัทในเครือสหพัฒน์ ดำเนินธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ มุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายผ้าไม่ทอ (Non Woven Fabrics) และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไม่ทอ เป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบสิ่งทอที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมต่างๆ (Technical Textile/Industrial Textile)

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด(มหาชน) มีการขยายกำลังการผลิต ต้องการรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมั่น เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ

ตำแหน่ง Strategic Risk Management
สวัสดิการ

สวัสดิการ

 • โบนัส
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • รางวัลพนักงานอายุงานครบ 10 ปี, 20 ปี, 30 ปี
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย ธอส.
 • การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก

รายละเอียดงาน
 • วางแผน วิเคราะห์ จัดทำรายงาน ติดตามและควบคุมการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร
 • รวบรวมและวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับธุรกิจและระดับองค์กร
 • นำผลของการประเมินความเสี่ยงไปพิจารณาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธ์
 • ประสานงาน (Facilitator) ในการประชุมเรื่องความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการระบุ ประเมินและจัดการความเสี่ยง ให้มีความถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง
 • ประเมินความเสี่ยงขององค์กร วิเคราะห์โอกาสเกิดและผลกระทบ และจัดลำดับ
 • วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM) ในเชิงบูรณาการ
 • จัดทำ ทบทวนและดำเนินการระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ฺBCM) ตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร

สถานที่ปฏิบัติงาน 704/1-9 ถ.พระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพฯ
อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ป.ตรี-โท สาขาบัญชี/เศรษฐศาสตร์/วิศวกรรมอุตสาหการ/บริหารธุรกิจ/การจัดการองค์กร/อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 2-5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน Strategic Risk ในองค์กร (หากมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความสามารถในการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (TOEIC 600 ขึ้นไป)

วิธีการสมัคร

Email : phimluk.sa@tpcorp.co.th

Tel. : 02-294-0071 ext 186


ติดต่อ     คุณพิมพ์ลักษณ์ แสงโชติ
    02-294-0071 #186
    02-294-0150
    phimluk.sa@tpcorp.co.th
    www.tpcorp.co.th
    704/1-9 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

    แผนที่บริษัท