Login

Hide

Close


ดำเนินธุรกิจการเกษตรด้านปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ โดยมีบริษัทในเครือกว่า 7 บริษัท ประกอบธุรกิจฟาร์มโคนมแบบครบวงจร ผลิตน้ำนมดิบ ผลิตอาหารสัตว์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ผลิตภัณฑ์นม ตรา อืมม!..มิลค์ และภัตตาคารโชคชัยสเต็กเฮ้าส์

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นแหล่งประสบการณ์และการเรียนรู้ในระดับประเทศ   กำลังต้องการบุคลากรที่ต้องการความท้าทาย มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อร่วมเสริมสร้างศักยภาพทีมงาน รองรับการขยายธุรกิจและเพื่ออนาคตของท่าน

ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงานอาหารสัตว์
สวัสดิการ

- ประกันสังคม

- บ้านพักพนักงานพร้อม Wifi-Internet

- ชุดฟอร์ม

- เบี้ยขยัน

- เบี้ยเลี้ยง

- โบนัส

- วันหยุดพักผ่อนประจำปี

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- การฝึกอบรมสัมมนา

- งานเลี้ยงประจำปี

- กิจกรรมกีฬาภายใน

- เงินฌาปนกิจ

- ทุนการศึกษาบุตร

- รถรับส่งนักเรียน

- ทุนการศึกษาพนักงาน (มหาวิทยาลัยในองค์กร)

- ห้องพยาบาล+รถพยาบาล


รายละเอียดงาน

1.วางแผนงานด้านการบริหารโรงงานอาหารสัตว์
2.กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล
3.มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานให้แก่ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ
4.ประสานงานให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
5.กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์การทำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายและเป้าหมาย
7.วินิจฉัย วิเคราะห์ ปัญหาหรือแนวทางที่จะปฏิบัติเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เพศชาย/หญิง
2.อายุ 35-55 ปี
3.การศึกษาระดับ ปริญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารธุรกิจ,สัตวแพทยศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์ด้านงานบริหารธุรกิจในระดับบริหาร ไม่น้อยกว่า 10 ปี
5.ถ้ามีประสบการณ์ในการบริหารจัดการฟาร์มและปศุสัตว์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ


วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่อง 

สมัครผ่าน www.hrcenter.co.th (Click Apply Now)

ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย

บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ท

ติดต่อ     คุณพิมพ์ใจ พิมเสนา / คุณนิตยา โมราบุตร
    044-935504-5 #101
    04-432-8484
    pppsena@gmail.com
    www.farmchokchai.com
    169 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130