Login

Hide

Close


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน

จัดทำ และ บันทึกรายการเอกสารเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่ายในระบบบัญชี


สถานที่ปฏิบัติงาน 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์บี ชั้น 21 ถ. รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพฯ
อัตรา 1 เงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
   • ชาย หรือ หญิง อายุ 25  ปีขึ้นไป

   • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชีหรือการเงิน 

   • ประสบการณ์และความรู้ในงานด้านบัญชีและการเงิน  อย่างน้อย 1  ปี มีทักษะและความชำนาญในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Dynamics AX (ERP) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   • มีความสามารถในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 

   • มีทัศนคติที่ดีและมีแรงจูงใจในการทำงาน

     


วิธีการสมัคร
ติดต่อ     คุณศศิวิมล วิโรจน์ชีวิน
    02-612-8600 #8640
    02-645-2829
    sasiwimon@wiik-hoeglund.com,unchasa@wiik-hoeglund.com
    www.wiik-hoeglund.com
    90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 35 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310