Login

Hide

Close


             ฉนวน Aeroflex มีมาตั้งแต่ปี คศ.1978 ซึ่งผลิตโดยบริษัท ตะวันออกโปลีเมอร์ อุตสาหกรรม จำกัด โดยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ Aeroflex ได้เป็นผู้นำในการผลิตฉนวนที่ทำจากยางสังเคราะห์ EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer Synthetic Rubber) ซึ่งเป็นพื้นฐานหลักของฉนวนกันความร้อน ที่มีโครงสร้างเป็นเซลล์ปิด และน้ำหนักเบา ซึ่งจะมีโรงงานผลิตใน USA, China, เยอรมัน, สวิสเซอแลนด์, รัสเซีย และประเทศไทย โดยขายภายใต้แบรนด์สินค้า Aeroflex ฉนวนที่ทำขึ้นจาก EPDM นี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะอย่างยิ่ง ในการป้องกันการเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำในงานท่อนำความเย็นในระบบปรับอากาศ และในงานสำหรับท่อน้ำร้อน HVAC&R  โดยมีใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายๆ ประเทศ ทีมีมาตรฐานสูงเกี่ยวกับเรื่องการประหยัดพลังงาน บริษัท ตะวันออกโปลีเมอร์ อุตสาหกรรม จำกัด ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด (AFC) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกควบคุมและตรวจสอบกระบวนการยาง
สวัสดิการ

เงินเดือนและสวัสดิการฯ

(ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด)

 • ด้านค่าตอบแทน

- เงินเดือนประจำ

- คาประสบการณ

- คากะ 

- คาอาหาร

- คาเชาบาน

- คาสภาพงาน

- คาตำแหนงงาน

- ค่าโทรศัพท์

- เบี้ยขยัน

- เบี้ยกันดาร

- ปรับขึ้นค่าจ้างประจำปี

- โบนัสประจำปี

 • ด้านวันลา, วันหยุดต่างๆ

- ลากิจ

- ลาป่วย

- ลาคลอดบุตร

- ลาเพื่อทำหมัน

- ลาเพื่อรับราชการทางทหาร

- ลาพักผ่อนประจำปี

- ลาอุปสมบท

- ลากิจพิเศษ เช่น แต่งงาน, จัดงานศพฯ, เลือกตั้งตามกฎหมาย

- วันหยุดประจำสัปดาห์

- วันหยุดประเพณี

 • ด้านเงินรางวัล/เงินของขวัญ/เงินช่วยเหลือ

- เงินแสดงความยินดีมงคลสมรส

- เงินรับขวัญบุตรแรกเกิด

- ของขวัญเยี่ยมบุตรแรกเกิด

- ค่าเยี่ยมไข้พนักงาน

- ทุนการศึกษาบุตร

- รางวัลปฏิบัติงานสม่ำเสมอ

- รางวัลอายุงาน

- ของขวัญวันเกิด

- เงินอนุโมทนาอุปสมบท

- เงินช่วยเหลือมรณะสงเคราะห์พนักงาน

- เงินช่วยเหลือมรณะสงเคราะห์ครอบครัว  

- กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์

 • ด้านสุขภาพ

- ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน

- ตรวจสุขภาพประจำป

- คารักษาพยาบาลประจำป

- ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน

- อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล/ชุดยูนิฟอร์ม

- ศูนย์บริการพยาบาล

 • ด้านกองทุน

- เงินกู้ฉุกเฉิน

- กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ

- กองทุนประกันสังคม

- กองทุนเงินทดแทน

 • ด้านการพัฒนาความรู้

- ทุนการศึกษาตอ

- ลาฝึกอบรม

 • ด้านการเดินทาง

- คาเดินทางอบรมสัมมนา

- รถรับ - ส่งพนักงาน

- เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด

 • ด้านแรงงานสัมพันธ์

- กีฬาประจำป

- ทองเที่ยวประจำป

- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่


รายละเอียดงาน

-ควบคุม/กำหนด,สูตรการผลิิต, จัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์, การทำงาน, ผลิตภัณฑ์ใหม่, แผนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
-เก็บรวบรวมปัญหาการผลิตและข้อมูลคุณภาพ
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ส่งเสริมกิจกรรมตามนโยบายบริษัท
-วิเคราะห์ปัญหาด้านปริมาณและคุณภาพตามระบบการจัดการคุณภาพ
-ปฏิบัติตามระบบ 9001, 14001, 18001, 50001


สถานที่ปฏิบัติงาน โรงงานระยอง จังหวัด ระยอง
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน 17,000-20,000+ค่าตำแหน่ง+ค่าประสบการณ์+ค่าเช่าบ้าน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • วุฒิ > ป.ตรี, ป.โท วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมอุตสาหการ, เคมี, เคมีอุตสาหกรรม, เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 • ความรู้ > กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ, เครื่องจักร, เครื่ีองมือ, อุปกรณ์ในการทำงาน
 • ทักษะ > การใช้เครื่องทดสอบ, การใช้ภาษาอังกฤษ, การใช้คอมพิวเตอร์, วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาที่กำหนด, Process งานผลิตและแก้ไขปัญหาเครื่องจักรได้อย่างดี, ภาวะผู้นำ, การสื่อสาร, การประสานงาน, การวางแผนงาน, การควบคุมงาน
 • ความสามารถ > มีความเป็นผู้นำ, ความละเอียดรอบคอบ, มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ประสบการณ์ > ทำงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

1. กรอกข้อมูลสมัครงานที่นี่ > คลิ๊ก

2. ส่งจดหมายสมัครงานที่นี่ > recruitmentr@aeroflex.co.th


ติดต่อ     คุณ ชาญชาติ สีดา
    038917111-20 #5307
    038917121
    nipphan.suk@gmail.com
    http://www.aeroflex.co.th , https://nipphansuk.blogspot.com
    บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด 111/7, 111/11 หมู่ 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

    แผนที่บริษัท