Login

Hide

Close


ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2545 โดยได้ขยายขอบเขตของธุรกิจ มาบริหารอาคารสำนักงานขนาดใหญ่

และบริหารพื้นที่เช่าแก่บริษัทฯ ต่างๆ มาสู่ธุรกิจด้าน การบริหารอาคารสำนักงานขนาดใหญ่

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนการตลาด
สวัสดิการ

1. สิทธิประโยชน์ของประกันสังคมตามกฎหมายกำหนด

2. กองทุนเงินทดแทน

3. งบสิทธิรักษาพยาบาล

4. โบนัสประจำปี / ปรับเงินเดือนประจำปี

5. การตรวจสุขภาพประจำปี

6. ซื้อสินค้าในราคาพิเศษ สำหรับพนักงานของบริษัทฯ

7. ชุดยูนิฟอร์ม

8. สวัสดิการเงินกู้ยืมของบริษัทฯ

9. ค่าล่วงเวลาในการทำงาน /เบี้ยขยัน / ค่ากะ / ค่าพาหนะ

10. เงินช่วยพิเศษเช่น ค่าแต่งงาน, ค่าอุปสมบท, ค่าคลอดบุตร ฯลฯ

11. ของเยี่ยม กรณีเจ็บป่วย หรือคลอดบุตร

12. เงินช่วยอื่นๆ เช่น เงินช่วยงานศพ, เงินช่วยสมรส เป็นต้น

13. ค่าประกันชีวิตพนักงาน

14. สวัสดิการยาสามัญประจำสำนักงาน

15. สวัสดิการให้ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

16. สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์มือถือ

17. สวัสดิการอื่นๆ เช่น รางวัลอายุงาน, กาแฟโอวัลติน เป็นต้น


รายละเอียดงาน

1.นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่เช่า พร้อมจัดทำใบเสนอราคา

2.จัดทำและนำเสนอแผนการตลาดของพื้นที่เช่า Service Office และ Co-Working Space เพื่อสร้างรายได้

   ให้แก่บริษัทฯ

3. ให้บริการผู้เช่าภายในอาคารในด้านต่างๆ ทั้งรับเรื่องร้องเรียนและเยี่ยมเยียนผู้เช่า

4.ประสานงานกับ Agent (ตัวแทนขายพื้นที่เช่า) เพื่อให้ปิดการขายโดยเร็วที่สุด

5.เสนอขายบริการห้องอบรม/สัมมนา, พื้นที่สวนดาดฟ้าและถ่ายโฆษณา

6.ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เช่า

7.สำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทธุรกิจอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบ เพื่อใช้เป็นแนว

   ทางการดำเนินงาน หรือปรับปรุงงานในอนาคต

8.ดำเนินการเรื่องปฐมนิเทศน์ผู้เช่าใหม่      

9.พาลูกค้าชมพื้นที่ว่างและแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในอาคาร

10.เสนออัตราค่าเช่าให้ลูกค้าที่สนใจตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งติดตามผล

11.ประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

12.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารธนภูมิ ชั้น 9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามตกลง
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เพศหญิง  อายุระหว่าง 35-40 ปี

2.ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องฯ อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป

4.มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

5.มีจิตสำนึกในการให้บริการ

6.มีทักษะในการนำเสนองาน และสามารถทํางานภายใต้แรงกดดันได้

7.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ อ่านและเขียนได้เป็นอย่างดี

8.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

9.หากมีประสบการณ์ด้านงาน Service Office จะพิจารณาเป็นพิเศษ


วิธีการสมัคร

1.ส่งจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว มาทางไปรษณีย์

2.ส่ง resume พร้อมประวัติส่วนตัว มาทาง E-mail: admin@westernproperty.co.th


ติดต่อ     คุณมลทิชา กันตะจุฬา
    02-207-0789-94 #171,173
    02-207-0785
    admin@westernproperty.co.th
    www.westernproperty.co.th
    1550 ชั้น 9 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

    แผนที่บริษัท