Login

Hide

Close

ตำแหน่ง HR & Admin Manager (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ)
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน

หน้าที่รับผิดชอบหลัก ประกอบด้วย

 • งานปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างองค์กร
 • งานวางแผนอัตรากำลัง
 • งานวิเคราะห์และออกแบบงาน
 • งานสรรหาคัดเลือกบุคลากร
 • งานบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 • งานแรงงานสัมพันธ์
 • งานบริหารผลการปฏิบัติงาน
 • งานวางแผนและพัฒนาบุคลากร
 • งานสื่อสารและพัฒนาองค์กร
 • งานธุรการและบริหารงาานทั่วไป

สถานที่ปฏิบัติงาน บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท (สามารถต่อรองได้)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบริหารงานบุคคล พัฒนาองค์กร บริหารธุรกิจ จิตวิทยาอุตสาหกรรม รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป ในงานบริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลากร และบริหารงานทั่วไป และมีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เคยผ่านงานขับเคลื่อนวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และมีแนวทางในการบริหารและพัฒนางานบุคคลสมัยใหม่ โดยใช้เครื่องมือด้าน HR ต่าง ๆ เช่น Competency KPI PMS มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะเป็นประโยชน์ในการทำงาน

วิธีการสมัคร

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณศันสนีย์  จริยานุเคราะห์  

โทร.02-289-2108 และ 02-055-1780


ติดต่อ     คุณศันสนีย์ จริยานุเคราะห์
    02-289-2108, 02-055-1780
    
    sunsanee@aree-associates.com
    www.aree-associates.com
    325 ซอยเจริญกรุง 109 (ซอยต้นโพธิ์) ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120