Login

Hide

Close


บริษัท กิจพัฒนาพิมพ์ย้อม จำกัด 
ดำเนินธุรกิจมานานเกือบ 30 ปี 
ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
บริการพิมพ์ผ้า-ย้อมผ้า 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมถึงเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
สวัสดิการ

1.ชุดฟอร์มประจำปี

2. โบนัสประจำปี

3. เบี้ยขยันรายปี

4. ข้าวเปล่าฟรี

5. หอพัก น้ำไฟ ฟรี

6. เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร

7. อื่นๆ


รายละเอียดงาน

- จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

- รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (EEI) และรายงาน Monitoring 

- ดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมในโรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

- ประสานงาน ติดต่อกับหน่วยงานราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง


สถานที่ปฏิบัติงาน ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศ หญิง/ชาย

2. อายุ 25-35 ปี

3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี

5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้

 


วิธีการสมัคร
ติดต่อ     คุณวิไล จับชุน
    034-447129-30
    034-447131
    kpn.hrd@gmail.com
    -
    7 หมู่ 7 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร