Sign in         
 Register
กรอก E-mail รับข่าวสารฟรี

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน (10)
หลักสูตรด้านการขาย/การตลาด (39)
หลักสูตรด้านการบริการ (24)
หลักสูตรสำหรับฝ่ายบุคคล (55)
หลักสูตรสำหรับพนักงานทุกระดับ (131)
หลักสูตรสำหรับระดับผู้บริหาร (48)
หลักสูตรสำหรับเลขา/ธุรการ (25)
หลักสูตรหัวหน้างาน (77)
Training Need Survey Online
หลักสูตร In-House Training ค้นหา
หลักสูตรทั้งหมด
 
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร : การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้จัดการยุคใหม่
หลักสูตร : การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน
หลักสูตร : การวิเคราะห์คนเพื่อการบริหารความขัดแย้ง
หลักสูตร : การวิเคราะห์คนเพื่อพัฒนางาน
หลักสูตร : การสร้างทีมงานสำหรับผู้บังคับบัญชา
หลักสูตร : จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
หลักสูตร : ทักษะการเป็นผู้บังคับบัญชาอย่างมืออาชีพ
หลักสูตร : ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร : เทคนิคการบริหารเวลา งาน และคน อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร : เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน
หลักสูตร : เทคนิคการสอนงาน Coaching
หลักสูตร : เทคนิคการสอนงานแบบ OJT
หลักสูตร : เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร : เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ Competency - Based Interview
หลักสูตร : ผู้จัดการ กับ การสื่อสารที่ดีกับผู้ตาม พร้อมทั้งการจูงใจ สั่งงาน มอบหมายงาน
หลักสูตร : การให้คำปรึกษา
หลักสูตร : พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
หลักสูตร : ภาวะความเป็นผู้นำ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
โทรศัพท์ : (02) 736-2245-7 โทรสาร : (02) 736-0470-1
Email : info@hrcenter.co.th