Sign in         
 Register
กรอก E-mail รับข่าวสารฟรี

Click
ดาวน์โหลดรายการหนังสือ

 เทคนิคการเขียน Job Description และ JR Matrix เล่ม 2  : Job Description and JR Matrix Vol.2

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444178
ประเภทหนังสือ : Recruitment/สรรหาคัดเลือก
ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 368 หน้า
ราคาปก : 300 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 270 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 เทคนิคการเขียน Job Description และ JR Matrix เล่ม 1  : Job Description and JR Matrix Vol.1

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444161
ประเภทหนังสือ : Recruitment/สรรหาคัดเลือก
ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 360 หน้า
ราคาปก : 300 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 270 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 เรื่องจริง เรื่องเจ็บ ในงาน HR

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444154
ประเภทหนังสือ : Recruitment/สรรหาคัดเลือก
ผู้เขียน : อ.กฤติน กุลเพ็ง
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 176 หน้า
ราคาปก : 170 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 150 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 Competency Based HR Manual and Forms พ.2

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444147
ประเภทหนังสือ : Recruitment/สรรหาคัดเลือก
ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 480 หน้า
ราคาปก : 340 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 305 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 กว่าจะเป็นวิทยากร ที่ปรึกษาและนักเขียนอิสระ

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444086
ประเภทหนังสือ : Development/การพัฒนา
ผู้เขียน : อาจารย์ณรงค์วิทย์ แสนทอง
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 176 หน้า
ราคาปก : 170 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 170 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน # 4

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9789743123498
ประเภทหนังสือ : Recruitment/สรรหาคัดเลือก
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน
ขนาดหนังสือ : B5
จำนวนหน้า : 466 หน้า
ราคาปก : 380 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 340 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 เทคนิคการสัมภาษณ์งานตามเครื่องมือ Competency

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444130
ประเภทหนังสือ : Recruitment/สรรหาคัดเลือก
ผู้เขียน : อาจารย์กฤติน กุลเพ็ง
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 144 หน้า
ราคาปก : 140 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 120 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 Employee Engagement การสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444116
ประเภทหนังสือ : ER/Law/กฎหมาย
ผู้เขียน : อาจารย์รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 168 หน้า
ราคาปก : 170 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 150 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 ดูแลคนอย่าง SMEs

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444123
ประเภทหนังสือ : HR Management/การบริหาร/จัดการทรัพยากรมนุษย์/บุคลากร/บุคคล
ผู้เขียน : ไพศาล เตมีย์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 136 หน้า
ราคาปก : 140 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 120 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 Performance Indicators (PIs) Dictionary เล่ม 1

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444093
ประเภทหนังสือ : Development/การพัฒนา
ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 508 หน้า
ราคาปก : 290 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 260 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 ไม่อยากเสียคนเก่งในองค์การ ต้องทำอย่างไร

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9789745763951
ประเภทหนังสือ : Recruitment/สรรหาคัดเลือก
ผู้เขียน : อาจารย์กฤติน กุลเพ็ง
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 224 หน้า
ราคาปก : 180 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 160 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 เทคนิคการสื่อสารเพื่อการบริหารงานแรงงานสัมพันธ์

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9789740420293
ประเภทหนังสือ : ER/Law/กฎหมาย
ผู้เขียน : ดร.อภิชัย ศรีเมือง
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 256 หน้า
ราคาปก : 200 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 180 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ RBM

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444062
ประเภทหนังสือ : HR Management/การบริหาร/จัดการทรัพยากรมนุษย์/บุคลากร/บุคคล
ผู้เขียน : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 160 หน้า
ราคาปก : 170 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 150 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 การบริหารคนไม่ยากอย่างที่คิด

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444079
ประเภทหนังสือ :
ผู้เขียน : ณรงค์วิทย์ แสนทอง
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 152 หน้า
ราคาปก : 170 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 170 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พิมพ์ครั้งที่ 2

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9789742466923
ประเภทหนังสือ : Development/การพัฒนา
ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 400 หน้า
ราคาปก : 270 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 240 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 เกมและกิจกรรมเพิ่มยอดขาย

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9789744141668
ประเภทหนังสือ : Supervisory Skills/การพัฒนาทักษะ
ผู้เขียน : Peggy Carlaw & Vasudha Kathleen Deming
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 222 หน้า
ราคาปก : 185 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 185 บาท
เข้าชม : 1310 ครั้ง
 
 Competency-based Training Road Map (TRM)

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444000
ประเภทหนังสือ : Development/การพัฒนา
ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 336 หน้า
ราคาปก : 250 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 225 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786119001930
ประเภทหนังสือ : Miscellaneous/อื่นๆ
ผู้เขียน : ดร.อภิชัย ศรีเมือง
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 192 หน้า
ราคาปก : 170 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 135 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 กรณีศึกษา การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์  : Keeping Strategy On Track

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9789744141583
ประเภทหนังสือ : Supervisory Skills/การพัฒนาทักษะ
ผู้เขียน : สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวธ
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 234 หน้า
ราคาปก : 195 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 195 บาท
เข้าชม : 1399 ครั้ง
 
 Consult Station สถานีที่ปรึกษา  : Consult Station

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9789744013965
ประเภทหนังสือ : HR Management/การบริหาร/จัดการทรัพยากรมนุษย์/บุคลากร/บุคคล
ผู้เขียน : การจัดการธุรกิจ
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 152 หน้า
ราคาปก : 150 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 150 บาท
เข้าชม : 1326 ครั้ง
 
หนังสือทั้งหมด 143 รายการ หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8   

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
โทรศัพท์ : (02) 736-2245-7 โทรสาร : (02) 736-0470-1
Email : info@hrcenter.co.th