Sign in         
 Register
กรอก E-mail รับข่าวสารฟรี

Click
ดาวน์โหลดรายการหนังสือ

 
 กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาพนักงานดาวเด่น  : Strategic Talent Management and Development

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444550
ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 312 หน้า
ราคาปก : 300 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 270 บาท
ร้านจำหน่าย
• HR Center
• ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
• ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์
• B2S
• KINOKUNIYA
• Book Tower
 
รายละเอียด : หนังสือที่ให้รายละเอียดทั้งด้านคุณสมบัติของดาวเด่น ความต้องการของดาวเด่น และวิธีการจูงใจ รวมถึงการบริหารและพัฒนาเพื่อให้สามารถทำงานกับองค์การได้นานที่สุด
 
สารบัญ

 

ส่วนที่ 1 การเชื่อมโยงกลยุทธ์ธุรกิจกับแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 • ความหมายและความสำคัญของกลยุทธ์ธุรกิจ
 • แนวทางการกำหนดแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
 • ระดับและประเภทของแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
 • ระดับและประเภทของกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์
 • แนวคิดและองค์ประกอบของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Recourse Planning : HRP)
 • แนวโน้มการบริหาร “คน” ในอนาคต
 • แนวคิดการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาพนักงานดาวเด่น
 • บทสรุปส่งท้าย

ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานดาวเด่น (Talented People)

 • ความหมายและลักษณะพิเศษของพนักงานดาวเด่น
 • คุณค่า (Value) ของพนักงานดาวเด่นในองค์การ
 • ความต้องการขององค์การและพนักงาน
 • เหตุจูงใจให้พนักงานดาวเด่นลาออก
 • ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการไม่ใส่ใจพนักงานดาวเด่น
 • บทสรุปส่งท้าย

ส่วนที่ 3 พนักงานดาวเด่น (Talented People) กับพนักงานที่ไม่ใช่ดาวเด่น (Non-Talented People)

 • ประเภทของพนักงานแยกตามผลงาน
 • แนวคิดการประเมินผลงานและศักยภาพของพนักงาน
 • ผลงานที่แตกต่างของพนักงานดาวเด่นกับพนักงานที่ไม่ใช่ดาวเด่น
 • ศักยภาพที่แตกต่างของพนักงานดาวเด่น
 • บทสรุปส่งท้าย

ส่วนที่ 4 ความจำเป็นในการบริหารและพัฒนาพนักงานดาวเด่น

 • การประเมินความจำเป็นในการพัฒนาพนักงานดาวเด่น
 • การวิเคราะห์ข้อมูลจากภายในองค์การ (Internal Data)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลจากภายนอกองค์การ (External Data)
 • ความคาดหวังของ CEO ที่มีต่อพนักงานดาวเด่น
 • บทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาพนักงานดาวเด่น
 • หลุมพรางในการบริหารและพัฒนาพนักงานดาวเด่น
 • พนักงานดาวเด่น...องค์การควร “สร้าง” หรือ “ซื้อ”
 • สงครามการบริหารจัดการพนักงานดาวเด่น
 • บทสรุปส่งท้าย

ส่วนที่ 5 กลยุทธ์การบริหารพนักงานดาวเด่น (Talent Management and Development Strategy : TMDS)

 • ความหมายและความสำคัญของ TMDS
 • การเชื่อมโยงแนวคิด Competency กับ TMDS
 • กลยุทธ์ “การสรรหาคัดเลือก” พนักงานดาวเด่น
 • แนวโน้มและทิศทางการสรรหาคัดเลือก
 • จุดเริ่มต้นของโครงการบริหาร/พัฒนาพนักงานดาวเด่น
 • ขั้นตอนการสรรหาคัดเลือกพนักงานดาวเด่น
 • กลยุทธ์ “การฝึกบรมและพัฒนา” พนักงานดาวเด่น
 • แนวคิดและทิศทางการฝึกอบรมและพัฒนา
 • เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร
 • การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานดาวเด่นเป็นรายบุคคล
 • กลยุทธ์ “การจูงใจและรักษา” พนักงานดาวเด่น
 • แนวโน้มและทิศทางการจูงใจและรักษาพนักงานดาวเด่น
 • เครื่องมือของ HR ในการจูงใจและรักษาพนักงานดาวเด่น
 • เครื่องมือของผู้บริหารในการจูงใจและรักษาพนักงานดาวเด่น
 • กลยุทธ์ “การจ่ายค่าตอบแทน” พนักงานดาวเด่น
 • แนวโน้มและทิศทางการจ่ายค่าตอบแทน
 • รูปแบบและกลยุทธ์จ่ายค่าตอบแทน
 • การเชื่อมโยงความสามารถ ผลงาน และการจ่ายค่าตอบแทน
 • ค่าตอบแทนที่พนักงานดาวเด่นต้องการ
 • บทสรุปส่งท้าย

ส่วนที่ 6 รูปแบบการบริหารจัดการความรู้ของพนักงานดาวเด่น

 • แนวคิดของ Organization Learning และ Learning Organization
 • Knowledge Management กับการพัฒนาพนักงานดาวเด่น
 • ความหมายของการบริหารจัดการความรู้
 • ประโยชน์ของการบริหารจัดการความรู้
 • บุคคลที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความรู้
 • ขั้นตอนการบริหารจัดการความรู้
 • กิจกรรม KM เพื่อบริหารขีดความสามารถของพนักงานดาวเด่น
 • KM กับผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล (Individual Level)
 • KM กับผลการปฏิบัติงานระดับทีมงาน (Team Level)
 • KM กับผลการปฏิบัติงานระดับองค์การ (Organizational Level)
 • บทสรุปส่งท้าย

ส่วนที่ 7 การวัดผลและกับดักการบริหารและพัฒนาพนักงานดาวเด่น

 • แนวคิด Balanced Scorecard กับการวัดผลการบริหารพนักงานดาวเด่น
 • การวัดผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการบริหารพนักงานดาวเด่น
 • 5Ps กับดับการบริหารและพัฒนาพนักงานดาวเด่น
 • บทสรุปส่งท้าย

ภาคผนวก

 • ข้อเสนอโครงการบริหารและพัฒนาพนักงานดาวเด่น
 • ตัวอย่างแผนการฝึกอบรมพนักงานดาวเด่น
 • แนะนำหนังสือต่างประเทศในหมวด Talent Management and Development

บรรณานุกรม

 

ความคิดเห็นทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
 
ยังไม่มีความคิดเห็น
  
กรุณา login เพื่อแสดงความคิดเห็น

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
โทรศัพท์ : (02) 736-2245-7 โทรสาร : (02) 736-0470-1
Email : info@hrcenter.co.th