Login

Hide

Close


บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (ไส้กรอก) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม (Favorite) ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “อร่อยถูกปาก คุณภาพถูกใจ” และพร้อมพัฒนาทักษะการผลิตให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าขององค์กรมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจ (Mission) ขององค์กร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
สวัสดิการ

1. ประกันสังคม
2. ยูนิฟอร์มพนักงาน
3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
5. เงินโบนัสประจำปี
6. ปรับเงินเดือนประจำปี


รายละเอียดงาน

1. ติดต่อประสานงานกับ Sup/จัดทำรายงานการสั่งซื้อประจำสัปดาห์/เดือน
2. ดูแลการสั่งซื้อ/คัดเลือก Sup ใหม่ ในส่วนของบรรจุภัณฑ์/Casing/วัสดุสิ้นเปลืองในส่วนของงานผลิต
3. ดูแลงานจัดซื้ออุปกรณ์ช่าง/เครื่องมือ/เครื่องจักร/ตรวจสอบ Stock คงเหลือ
4. จัดทำสรุปการสั่งซื้ออะไหล่เครื่องจักร/อุปกรณ์ช่าง/และวัสดุสิ้นเปลืองของส่วนการผลิต ประจำเดือน
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน 17/9 หมู่ที่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. เพศ : ชาย, หญิง
  2. อายุ : 22 ปีขึ้นไป
  3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

วิธีการสมัคร

  1. ส่งปรปะวัติทางอีเมล์ : hr@kfpfood.com
  2. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท 

วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง ที่ : 17/9 ม.11 ต.ลำไทร  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี  12150
2. หรือส่งประวัติผ่านทางอีเมล์ : hr@kfpfood.com


ติดต่อ     คุณรินทร์ธนัน ธนชัยกุลกีรติ
    02-150-7885 #0
    02-150-7895
    hr@kfpfood.com
    www.kfpfood.com
    17/9 หมู่ 11 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

    แผนที่บริษัท