Login

Hide

Close


บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (ไส้กรอก) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม (Favorite) ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “อร่อยถูกปาก คุณภาพถูกใจ” และพร้อมพัฒนาทักษะการผลิตให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าขององค์กรมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจ (Mission) ขององค์กร

ตำแหน่ง พนักงานควบคุมคุณภาพ
สวัสดิการ

1. ประกันสังคม
2. ยูนิฟอร์มพนักงาน
3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
5. เงินโบนัสประจำปี
6. ปรับเงินเดือนประจำปี


รายละเอียดงาน
 • ปฏิบัติงานในพื้นที่การผลิตด้านการตรวจสอบคุณภาพตามแผนคุณภาพ (QP) และตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
 • ปฏิบัติงานในพื้นที่การผลิตควบคุมด้านสุขลักษณะ GMP
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ / สินค้า และที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ด้านกายภาพและลักษณะปรากฏ
 • ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานผลิตในพื้นที่การผลิต
 • ดำเนินงานตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP และ HACCP รวมถึงระบบมาตรฐานต่างๆ ของบริษัท
 • ควบคุมเอกสาร ในระบบการจัดการคุณภาพ GMP และ HACCP และระบบมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทจัดทำขึ้น
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน 17/9 หมู่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา 3 เงินเดือน 310/วัน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศ : ชาย,หญิง
 • อายุ : 18 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 2. หากมีประสบการณ์ด้านงานควบคุมคุณภาพจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ที่ : 17/9 ม.11 ต.ลำไทร  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี  12150
หรือส่ง Resume ทาง : human.kfp@gmail.com, hr@kfpfood.com


ติดต่อ     คุณรินทร์ธนัน ธนชัยกุลกีรติ
    02-150-7885 #0
    02-150-7895
     human.kfpfood@gmail.com, hr@kfpfood.com
    www.kfpfood.com
    17/9 หมู่ 11 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

    แผนที่บริษัท