Login

Hide

Close


บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (ไส้กรอก) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม (Favorite) ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “อร่อยถูกปาก คุณภาพถูกใจ” และพร้อมพัฒนาทักษะการผลิตให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าขององค์กรมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจ (Mission) ขององค์กร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน
สวัสดิการ

1. ประกันสังคม
2. ยูนิฟอร์มพนักงาน
3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
5. เงินโบนัสประจำปี
6. ปรับเงินเดือนประจำปี


รายละเอียดงาน
 • เขียนใบสำคัญจ่าย โดยตรวจสอบกับเอกสารประกอบให้ถูกต้อง และให้ผู้มีอำนาจลงนาม
 • บันทึกรายรับ-รายจ่ายตามเอกสารใบสำคัญรับ-จ่ายที่ผ่านการอนุมัติตามระบบบัญชีของบริษัท
 • ตรวจรับ Invoice และบันทึกบัญชีเพื่อออกเอกสารใบวางบิลไปเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
 • ตรวจใบกับกำภาษีกับรายงานภาษีซื้อ-ขายให้ครบ ตามแนวทางปฏิบัติของระบบบัญชี
 • บันทึกและตรวจสอบการลดหนี้โดยออกเอกสารการลดหนี้ให้ถูกต้อง และให้ผู้มีอำนาจลงนาม
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน 17/9 หมู่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้าง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศ : ชาย,หญิง
 • อายุ : 24 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
 3. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ที่ : 17/9 ม.11 ต.ลำไทร  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี  12150
หรือส่ง Resume ทาง : human.kfp@gmail.com, hr@kfpfood.com


ติดต่อ     คุณรินทร์ธนัน ธนชัยกุลกีรติ
    02-150-7885 #0
    02-150-7895
     human.kfpfood@gmail.com, hr@kfpfood.com
    www.kfpfood.com
    17/9 หมู่ 11 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

    แผนที่บริษัท