Login

Hide

Close


บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (ไส้กรอก) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม (Favorite) ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “อร่อยถูกปาก คุณภาพถูกใจ” และพร้อมพัฒนาทักษะการผลิตให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าขององค์กรมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจ (Mission) ขององค์กร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
สวัสดิการ

1. ประกันสังคม
2. ยูนิฟอร์มพนักงาน
3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
5. เงินโบนัสประจำปี
6. ปรับเงินเดือนประจำปี


รายละเอียดงาน

1. ปฏิบัติงานในพื้นที่การผลิตด้านการตรวจสอบคุณภาพตามแผนคุณภาพ (QP) และตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
2. ปฏิบัติงานในพื้นที่การผลิตควบคุมด้านสุขลักษณะ GMP
3. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ,สินค้า และที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ด้านกายภาพและลักษณะปรากฏ
4. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานผลิตในพื้นที่การผลิต
5. ดำเนินงานตามระบบการจัดการคุณภาพ  GMP และ HACCP รวมถึงระบบมาตรฐานต่างๆ ของบริษัท
6. ควบคุมเอกสาร ในระบบการจัดการคุณภาพ GMP และ HACCP และระบบมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทจัดทำขึ้น


สถานที่ปฏิบัติงาน 17/9 หมู่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา 3 เงินเดือน 310/วัน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศ : ชาย, หญิง
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ม.3 - ม.6
ประสบการณ์ : 0-3 ปี
อื่นๆ : หากมีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบคุณภาพจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ


วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ที่ : 17/9 ม.11 ต.ลำไทร  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี  12150
หรือส่ง Resume ทาง : human.kfp@gmail.com


ติดต่อ     คุณรินทร์ธนัน ธนชัยกุลกีรติ
    02-150-7885 #0
    02-150-7895
    rinthanan.hr@gmail.com human.kfpfood@gmail.com
    www.kfpfood.com
    17/9 หมู่ 11 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

    แผนที่บริษัท