Login

Hide

Close


บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (ไส้กรอก) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม (Favorite) ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “อร่อยถูกปาก คุณภาพถูกใจ” และพร้อมพัฒนาทักษะการผลิตให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าขององค์กรมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจ (Mission) ขององค์กร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วางแผนผลิต
สวัสดิการ

1. ประกันสังคม
2. ยูนิฟอร์มพนักงาน
3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
5. เงินโบนัสประจำปี
6. ปรับเงินเดือนประจำปี


รายละเอียดงาน

1. ดำเนินการวางแผนการผลิต / วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2. ควบคุม วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายกำหนด
3. ร่วมวางแผน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. วิเคราะห์และวางแผนการผลิต และแผนการจัดซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการขาย
5. ทบทวนและปรับปรุงการวางแผนการผลิตประจำวัน / ประจำสัปดาห์ / ประจำเดือน / ประจำปี
6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายจัดซื้อ , ฝ่ายผลิต , ฝ่ายคลังสินค้า , ฝ่ายขาย เพื่อวางแผนการผลิต
7. วิเคราะห์แก้ปัญหา และพัฒนาระบบงานส่วนงานวางแผนการผลิต
8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน 17/9 หมู่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา 2 เงินเดือน ตามโครงสร้าง
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศ : ชาย / หญิง
2. อายุ : 23 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
4. ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

  1. วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะในการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ
  3. มีภาวะผู้นำ และทนต่อภาวะกดดันได้ดี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Officer , Internet
  5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ที่ : 17/9 ม.11 ต.ลำไทร  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี  12150
หรือส่ง Resume ทาง : human.kfp@gmail.com


ติดต่อ     คุณรินทร์ธนัน ธนชัยกุลกีรติ
    02-150-7885 #0
    02-150-7895
    rinthanan.hr@gmail.com human.kfpfood@gmail.com
    www.kfpfood.com
    17/9 หมู่ 11 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

    แผนที่บริษัท