Login

Hide

Close


บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (ไส้กรอก) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม (Favorite) ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “อร่อยถูกปาก คุณภาพถูกใจ” และพร้อมพัฒนาทักษะการผลิตให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าขององค์กรมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจ (Mission) ขององค์กร

ตำแหน่ง หัวหน้าตรวจสอบคุณภาพ
สวัสดิการ

1. ประกันสังคม
2. ยูนิฟอร์มพนักงาน
3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
5. เงินโบนัสประจำปี
6. ปรับเงินเดือนประจำปี


รายละเอียดงาน

1. รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา / ผู้บริหาร
2. บริหารงานด้านระบบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ / บริษัทฯ
3. วางแผน / ควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับระบบควบคุมคุณภาพสินค้า
4. ดูแลและแก้ไขระบบตรวจสอบคุณภาพให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
5. ติดต่อประสานงาน หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพเพื่อให้ได้การรับรองง


สถานที่ปฏิบัติงาน 17/9 หมู่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา 2 เงินเดือน ตามโครงสร้าง
คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศ : ชาย, หญิง
อายุ : 22 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  3. สามารถใช้ Microsoft Office อืนๆ  ได้เป็นอย่างดี

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ที่ : 17/9 ม.11 ต.ลำไทร  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี  12150
หรือส่ง Resume ทาง : human.kfp@gmail.com


ติดต่อ     คุณรินทร์ธนัน ธนชัยกุลกีรติ
    02-150-7885 #0
    02-150-7895
    rinthanan.hr@gmail.com human.kfpfood@gmail.com
    www.kfpfood.com
    17/9 หมู่ 11 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

    แผนที่บริษัท