Login

Hide

Close


บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (ไส้กรอก) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม (Favorite) ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “อร่อยถูกปาก คุณภาพถูกใจ” และพร้อมพัฒนาทักษะการผลิตให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าขององค์กรมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจ (Mission) ขององค์กร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย/จป.วิชาชีพ
สวัสดิการ

1. ประกันสังคม
2. ยูนิฟอร์มพนักงาน
3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
5. เงินโบนัสประจำปี
6. ปรับเงินเดือนประจำปี


รายละเอียดงาน

1. ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำข้อเสนอแนะตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
3. สามารถประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานแต่ละแผนกในบริษัทได้
4. สามารถแนะนำ ฝึกสอน หรืออบรมพนักงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
5. ทำการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน และตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
6. จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย
7. ดูแลข้อบังคับด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
8. จัดทำรายงานสถิติการประสบอันตราย
9. จัดทำรายงานความปลอดภัยส่งหน่วยงานราชการตามกำหนด
10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน 17/9 หมู่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้าง
คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศ : ชาย, หญิง
อายุ : 22 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้เกี่ยวกกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
  3. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การฝึกสอบ หรือการอบรม
  5. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถควบคุมติดตามงานได้ดี และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  6. มีทักษะการใช้งาน Microsoft Office และ Internet

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ที่ : 17/9 ม.11 ต.ลำไทร  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี  12150
หรือส่ง Resume ทาง : human.kfp@gmail.com


ติดต่อ     คุณรินทร์ธนัน ธนชัยกุลกีรติ
    02-150-7885 #0
    02-150-7895
    rinthanan.hr@gmail.com human.kfpfood@gmail.com
    www.kfpfood.com
    17/9 หมู่ 11 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

    แผนที่บริษัท